Literatura

KSIĄŻKI – ROZDZIAŁY KSIĄŻEK – ARTYKUŁY – RECENZJE

1912
a r t y k u ł y
Grzybowski, W. J.: Przegląd krytyczny. O nową rzeczywistość filozoficzną (Filozofia wartości F. Znanieckiego); „Przegląd Filozoficzny”, R. XV, z. 1.

r e c e n z j e
Anon: rec. z Humanizm i poznanie, „Echo Literacko-Artystyczne”, R. 1, nr 1.
Biegeleisen, B.: rec. z Humanizm i poznanie; „Nowa Gazeta”, Warszawa, (11. VIII).
Zieleńczyk, A.: rec. z Humanizm i poznanie; „Biblioteka Warszawska”, t. 4.
1913
r e c e n z j e
Błeszyński, K.: Myśl filozoficzna. rec. z Humanizm i poznanie; „Krytyka”, R. XV, t.  38.
Hempel, J.: rec. z Humanizm i poznanie; „Prawda”, nr 8.
1917

r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k                                                                                      Coser, Lewis A., 1917, William I. Thomas 1863-1947 Florian Znaniecki 1882-1958, [w:] id., Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context, Hercourt Brace Jovanovich, Inc., New York.

a r t y k u ł y
Bystroń, J. St.: Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej, [w:] Archiwum Komisji do Badania Historii Filozofii w Polsce, t. I. 
1918
a r t y k u ł y
Czaplicka, M, A.: The Polish Peasant Through American Eyes, „Folklore”, t. 29.
r e c e n z j e
Balch, E. G.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I Thomas and Florian Znaniecki, „Survey”.
Blanchard, P.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I Thomas and Florian Znaniecki, „Political Science Quarterly”, 33.
Czaplicka, M. A.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I Thomas and Florian Znaniecki, „Folklore”, t. 29.
Fairchild, H. P.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I.  Thomas and Florian Znaniecki, t. 1 i 2, „American Journal of Sociology”, t. 24.
Small, A. W.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I Thomas and Florian Znaniecki, „American Journal of Sociology”, t. 23, nr 5.
1919
r e c e n z j e
Boodin, J. E.: rec. z Cultural Reality; „American Journal of Sociology”, t. 25, Nr 2, (September).
Fairchild, H. P.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America, t. I, „American Journal of Sociology”, t. 27.
Fairchild, H. P.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America, t. I-V, „American Journal of Sociology”, t. 27.
Schiller, F. C. S.: rec. z Cultural Reality, „Mind”, 28.
1920
r e c e n z j e
Brodin, J. E.: rec. z Cultural Reality, „American Journal of Sociology”, t. 25.
1921
r e c e n z j e
Fairchild, H.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „American Journal of Sociology”, 26.
1922
r e c e n z j e
Anon.: rec. z Wstęp do socjologii, „Przegląd Pedagogiczny. Organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych”, R. 41, z. 4.
Łempicki, Z.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I Thomas and Florian Znaniecki, „Ruch Filozoficzny”, nr 3/4/5.
Łoziński, Z.: rec. z Cultural Reality, „Ruch Filozoficzny”, nr 3-5.

1923

a r t y k u ł y
Anon.: Pamiętnk Berkana, „Orędownik Wrzesiński”, R. 5, nr 141.
r e c e n z j e

Bystroń, J. St.: rec. z Wstęp do socjologii, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 7.

1924

r e c e n z j e

Bystroń, J. St.: rec. z Wstęp do socjologii, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 1.

Bystroń, J. St.: rec. z Wstęp do socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2.

Rybicka-Dobrzyńska, L.: rec. z Wstęp do socjologii, „Przegląd Filozoficzny”, R.  XXVII.

Znamierowski, Cz.: rec. z Wstęp do socjologii, „Przegląd Warszawski”, t. 4.

1925

r e c e n z j e

Znamierowski, Cz.: rec. z The Laws of Social Psychology, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2.

1926

r e c e n z j e

Faris, E.: rec. z The laws of Social Psychology, „The American Journal of Sociology”, 1925/26, t. 31.

Meuter, H.: rec. z The Laws of Social Psychology, „Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie”, R. V, z. 4.

Szczurkiewicz, T.: rec. z Co to jest psychologia społeczna?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. VI, z. 1.

1927

r e c e n z j e

Bystroń, J. St.: rec. z Wstep do socjologii, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 2.

1928
r e c e n z j e
Bluhm, S.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „The Nation”, (March 14).
Faris, E.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I Thomas and Florian Znaniecki, „American Journal of Sociology”, 33.
Roloff, W.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I Thomas and Florian Znaniecki., „American Economic Review”, 18.
Suchodolski, B.: rec z, Socjologia wychowania, tom I, „Szkoła Powszechna”, z. 4.
Sullivan, H. S.: rec. z The Laws of Social Psychology, „American Journal of Psychiatry”, 84(4), (January 1).
Wirth, L.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „Survey” ???.
1929
r e c e n z j e
Abel, Th.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „American Journal of Psychology”, 41.
Bystroń, J. St.: rec z Socjologia wychowania, tom I, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
1930
r e c e n z j e
B. S.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, „Przegląd Pedagogiczny”, R. 49, z. 20.
Kawyn, S.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, „Ogniwo”, nr 3.
Kroeber, A. L.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „American Anthropologist”, NS 32.
S[uchodolski], B.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, „Oświata i Wychowanie”, z. 6.
Wachowski, M.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 4.
1931

a r t y k u ł y

Park, R.E., The sociological methods of William Graham Sumner and of William I. Thomas and Florian Znaniecki, [in:] Rice, S.A. (red.), Methods in Social Science : a Case Book, Chicago, The University of Chicago Press.

r e c e n z j e
Blaha, I. A.: rec. z O szczeblach rozwoju spolecznego, „Sociologicka Revue”, R. II, z. 3-4.
Blaha, I. A.: rec. z Education and Self-Education in Modern Societies, „Sociologicka Revue”, R. II, z. 3.
Chałasiński, J.: rec. z Miasto w świadomości jego obywateli, „Kwartalnik Psychologiczny”, t. 2, z. 1/4
M, K.-W.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, „Zrąb”, t. 6/7.
Szczurkiewicz, T.: rec. z Miasto w świadomości jego obywateli, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. XI, z. 3.
1932
a r t y k u ł y

Anon.: Znaniecki Florjan, socjolog i filozof kultury,[w:] Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. 18, Wydawnictwo Gutenberg Kraków.
1934
r e c e n z j e
Okiński, W.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, „Przegląd Socjologiczny”, t. 2.
Stępniewski, W.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, „Ruch Pedagogiczny”, r. XXIV.
1935

r e c e n z j e
A. F.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne. Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego dla spraw nauczania historii”, R. 3, z. 3-4.
Anon.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, „Tydzień. Pismo dla Rodzin Polskich”, (26 maja).
Blaha, I. A.: rec z The Method of Sociology, „Sociologicka Revue”, R. VI, z. 1-2.
Blaha, I. A.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, „Sociologicka Revue”, R. VI, z. 1-2.
Braun, J.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Zet”, nr 6.
Charkiewicz, W.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, pt. Ludzie teraźniejsi i przyszli, „Wieczorny Kurier Grodzieński”, nr 107.
Czarnecki, J.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Przyjaciel Szkoły”, nr 10.
Duprat, G. L.: rec. z The Method of Sociology, „Revue Internationale de Sociologie”, t. 43.
Łempicki, Z.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Kurier Polski”, nr 221.
Mayer, J.: rec. z The Method of Sociology, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, (January).
Metallmann, J.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Chowanna”, t. 6 i  7.
Niesiołowski, A.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, „Baltic Countries”, t. 1, nr 1.
S[chorr], A.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Droga”, nr 7/8.
Stępniewski, W.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Ruch Pedagogiczny”, nr 8.
Suchodolski, B.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Nowa Książka”, z. 9.
Suchodolski, B.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Pion”, nr 44.
V. M. J.: rec. z The Method of Sociology, „Sociology and Social Research”, t. 19.
W-m, S.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Zrąb”, nr 2.
Wasowski, J.: rec. z Ludzie teraźniejsi i cywilizacja przyszłości, pt. Od czarnowidztwa do idealizmu, „Wiadomości Literackie”, nr 17.
Zand, A.: rec. z Siły społeczne w walce o Pomorze, „Zrąb”, nr 4.
Znamierowski, Cz.: rec. z The Method of Sociology, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3.
1936
a r t y k u ł y
Znaniecki, E. Markley: Sociology in Poland; „American Sociological Review”, t. 1.
r e c e n z j e
Blaha, I. A.: rec. z Social Actions, „Sociologicka Revue”, R. VII, z. 1-2.
Chałasiński, J.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Marchołt”, nr 2.
Friedländer, M.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Przewodnik Pracy Społecznej”, nr 4.
Marjolin, R.: rec. z The Method of Sociology, „Annales Sociologiques”, 2.
Ossowski, St.: rec. z Uczeni polscy a życie polskie, „Nauka Polska”, t. 22.
Skopowski, Cz.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Oświata Pozaszkolna”, nr 1
Sorokin, P.: rec. z The Method of Sociology,”American Sociological Review”, t. I.
Sternabach, H.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizcja przyszłości, „Przegląd Społeczny”, nr 9, nr 10/11.
1937
a r t y k u ł y
Znaniecki, E. Markley: Current Sociology in Poland, „American Sociological Review”, t. 2,
r e c e n z j e
Abel, Th.: rec. z Social Actions, „American Sociological Review”, t. 2.
House, F. N.: rec. z Social Actions, „American Journal of Sociology”, 1936/37, t. 42.
Okiński, W.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „Jantar”, z. 4.
Okiński, W.: rec. z Social Actions, „Przegląd Socjologiczny”, t. 5.
Okiński, W.: rec. z Social Actions, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
Ossowski, S.: rec. z Uczeni polscy a życie polskie, „Nauka Polska”, t. 22.
Rybicki, P.: rec. z Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy, „Nauka Polska”, t. 23.
1938
r o z d z i a ł y w k s i ą ż k a c h
Szczurkiewicz, T.: Pojęcie środowiska społecznego, [w:] id., Rasa, środowisko, rodzina, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa-Poznań.
a r t y k u ł y
Ossowski, St.: rec. z art. Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy, „Organon. International Review”, t. 2.
1941
r e c e n z j e
Merton, R. K.: rec. z The Social Role of the Man of Knowledge, „American Sociological Review”, t. 6, nr 1.
Ossowski, St.: rec. z art. Uczeni polscy a życie polskie, „Organon. International Review”, t. 2.
1942
r e c e n z j e
Salomon, A.: rec. z The Social Role of the Man of Knowledge, „Social Research”, R. 9, z. 4.
1944
a r t y k u ł y
Symonolewicz, C.: Autobiography as a Source for Historical and Sociological Studies of Polish Immigration, „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America”, 3 (1), (October).
1945
a r t y k u ł y
Znaniecki, E. Markley: Polish Sociology, [w:] G. Gurvich, W. E. Moore (red.), Twentieth Century Sociology, New York.
r e c e n z j e
Castillo, G. B.: Las sociedades de cultura nacional y ses relaciones, „Revista Mexicana de Sociologia”, t. 7, nr 2.
1946
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Zasadnicze stanowiska we współczesnej socjologii polskiej, „Przegląd Socjologiczny”, t. 8, z. 1-4.
1947
a r t y k u ł y
Gordon, M.: Sociological Law and the Deviant Case, „Sociometry”, 10 (3), (August).

Kowalski, S.: Wyobraźnia społeczna, „Wiedza i Życie”, nr 7-8.
Znaniecki, E. Markley: Sociologie polonaise [w:] G. Gurvitch, W. E. Moore (red.), La sociologie au XX siècle; t. 2, Paris.
1948
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Trzydzieści lat socjologii polskiej, „Przegląd Socjologiczny”, t. 10.
Górski A.: Teorie współczesnego kryzysu kultury, „Przegląd Powszechny”, nr 5.
1949
k s i ą ż k i
Blumer, H.: An Appraisal of Thomas and Znaniecki’s The Polish Peasant in Europe and America, Social Science Research Council, New York.
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Socjologia polska w latach międzywojennych a prądy społeczne i umysłowe, „Myśl Współczesna”, nr 1/2.

1950

Thomas, J. L., Marriage Prediction in The polish peasant, American Journal of Sociology, T. 55, nr 6.

1951
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Z zagadnień metodologii badań społecznych. Problem „terenowości” w badaniach społecznych a tzw. „mała socjologia”,”Myśl Filozoficzna”, nr 1/2.
Hochfeld, J.: O niektórych aspektach przeciwstawności materializmu historycznego i socjologii humanistycznej, „Myśl Filozoficzna”, nr 1-2.
1952
a r t y k u ł y
Schaff, A.: Metoda dokumentów osobistych a społeczne badania terenowe, „Myśl Filozoficzna”, nr 3.
r e c e n z j e
Bugenda, J.: rec. z The Method of Sociology, „Revista Internacional de Sociologia”, t. 10, nr 37.
Hertzler, J. O.: rec. z Cultural Sciences, „American Sociological Review”, t. 17.
House, F. N.: rec z Cultural Sciences; „American Journal of Sociology”, t. 58.
Mecklin, J. M.: rec. z The Social Role of the Man of Knowledge, „The American Journal of Sociology”, t. 47.
1953
r e c e n z j e
Angell, R. C.: rec. z Modern Nationalities: A Sociological Study of How Nationalities Evolve, „Political Science Quarterly”, 68 (1), (March).
Becker, H.: rec. z Cultural Sciences, „Social Forces”, t. 31.
Bram, J.: rec. z Cultural Sciences, „Social Science”, t. 28, nr 2 (April).

Cahnman, W. J.: rec. z Modern Nationalities: A Sociological Study of How Nationalities Evolve, „American Journal of Sociology”, t. 59, nr 2.

Deutsch, K. W.: rec. z Modern Nationalities: A Sociological Study of How Nationalities Evolve, „The American Slavic and East European Review”, t. 12, nr 3 (Oct.).

Kluckhohn, C.: rec. z Cultural Sciences, „American Anthropologist”, August, 55 (3).

House, F. N.: rec. z Cultural Sciences, „The American Journal of Sociology”, t. 58.
Rose, A. M.: rec. z Modern Nationalities: A Sociological Study of How Nationalities Evolve, „American Sociological Review”, t. 19.
V. M. J.: rec. z Cultural Sciences, „Sociology and Social Research”, t. 37.
1954

a r t y k u ł y

Zubrzycki, J., Socjologia polskiej emigracji. Profesorowi Florianowi Znanieckiemu, „Kultura”, t. 7-8, nr 19.
r e c e n z j e
Bram, J.: rec. z Cultural Sciences, „Social Science”, t. 28-29.
Kennard, E. A.: rec. z Modern Nationalities, „The Scientific Monthly” t. 78, nr 2.
Lehrer, L.: rec. z Modern Nationalities, „Jewish Social Studies”, t. 16, nr 3 (July).
Patal, R.: rec. z Cultural Sciences, „Jewish Social Studies”, t. 16, nr 2, (April).
Rose, M. A.: rec. z Modern Nationalities, „Sociologia”, San Paulo, t. 16, nr 4.

1955

Park, R.E., The Sociological Methods of William Graham Sumner and of William I. Thomas and Florian Znaniecki, [w:] Hughes, E.C., Johnson, Ch.S., Masuoka, J., Redfield, R., Wirth, L., (red.), The Collected Papers of Robert Ezra Park. Volume 3 : Society, Collective Behavior, News and Opinion, Sociology and Modern Society, Glencoe, Free Press.

1957
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Timasheff, N.: Florian Znaniecki [w:] id., Sociological Theory. Its Nature and Growth; New York.

a r t y k u ł y
Kolb, W. L.: The Changing Prominence of Values in Modern Sociological Theory, [w:] H. Becker, A. Boskoff (red.) Modern Sociological Theory In Community and Change, Holt, Rinehart and Winston, New York.
Rooney, E.: Polish Americans and Family Disorganization, „The American Catholic Sociological Review”, t. 18, nr 1.

Zubrzycki, J.: La sociologia di Florian Znaniecki; “Oriente Europeo”, t. 7, nr 5.
1958
a r t y k u ł y
Abel, Th.: Florian Znaniecki 1882-1958, „American Sociological Review”, t. 23.
Andrieux, C.: La Sociologie Polonaise; „Cahiers Internationaux de Sociologie”, 24, (January-June).
Gidyński, J. C.: Florian Znaniecki. Original Thinker, philosopher and Sociologist, „The Polish Review”, t. 3, nr 3.
Mrozek, W.: Florian Znaniecki, „Chowanna”, z. 3-4.
Obrębska, T.: Florian Znaniecki 1882-19158, „The Polish Review” t. 3, nr. 1/2 (Winter-Spring).
Piotrowski, J.: Floriana Znanieckiego socjologia wychowania, „Nowa Szkoła”, nr 9.
Szczepański, J.: Florian Znaniecki, „Przegląd Kulturalny”, nr 17.
Szczepański, J.: Wspomnienie o Florianie Znanieckim, „Życie Warszawy”, (8 kwietnia).
Ziemilski, A.: Florian Znaniecki a kultura fizyczna 1882-1958, „Kultura Fizyczna”, nr 8.
1959
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Sociology and Social Mythology in Post-War Poland, [w:] Transactions of the Fourth World Congress of Sociology, London.
Kowalski, St.: Działalność naukowa Floriana Znanieckiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. XXI, z. 1.
Kowalski, St.: Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego, „Studia Pedagogiczne”, t. 7.
Szczurkiewicz, T.: W związku z referatem prof. J. Chałasińskiego na miedzynarodowym kongresie socjologicznym, „Nowe Drogi” nr 12. [także pt. Socjologia polska a stalinizm  [w:] S. Kozyr-Kowalski, A. Przestalski, J. Włodarek (red.), Krytyka rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza, Zysk i Ska, Poznań.
r e c e n z j e
Gettys, W.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „American Journal of Psychology”, 72.
Markiewicz, W.: rec. z Modern Nationalities, „Przegląd Socjologiczny”, t. 13, z. 2.
1960
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Martindale, D.: Florian Znaniecki, [w:] id., The Nature and Types of Sociological Theory, Houghton Mifflin Company, Boston.
a r t y k u ł y
Sowa, K. Z.: Funkcje prasy a przeobrażenia społeczne w ujęciu Thomasa i Znanieckiego, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1.
r e c e n z j e
Anon.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „Journal of American Folklore”, 73.
Brock, P.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „Slavic and East European Journal”, 4.
Symmons-Symonolewicz, K.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „American Slavic and East European Review”, vol. 19.
Szczepański, J.: Podstawowe koncepcje metodologiczne socjologii Floriana Znanieckiego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 14, nr 1.
1961
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Barnes, H. E., H. Becker, Revival of Interest in National Reconstruction: Znaniecki, [w:] id., Social Thought From Lore to Science, New York, t. 2.
Szczepański, J.: Metodologiczne koncepcje W. I. Thomasa i F. Znanieckiego, [w:] id., Socjologia. Rozwój problematyki i metod, PWN, Warszawa.
Szczepański, J.: Humanistyczna socjologia indukcyjna F. Znanieckiego, [w:] id., Socjologia. Rozwój problematyki i metod, PWN, Warszawa.
r e c e n z j e
Jakubczak, F.: rec. z The Polish Peasant in Europe and America by William I. Thomas and Florian Znaniecki, „Przegląd Socjologiczny”, t. 15, z. 2.
1962
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Madge, John: Peasants and Workers, [w:] id., The Origins of Scientific Sociology, Free Press of Glencoe, New York.

a r t y k u ł y

Gallino, Luciano, Sull’uso delle autobiografie come strumenti d’indagine, „Quaderni di sociologia”, nr 70-71.
Kowalski St.: Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego, [w:] W. Okoń, B. Suchodolski (red.), Studia nad pedagogiką XX wieku, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

1963
a r t y k u ł y
Bealer, R. C.: Znaniecki, Florian, Theory – research: a suggestion for implementation from the work of Florian Znaniecki, „Rural sociology”, t. 28 (4).
Bierstedt, R.: Znaniecki Florian. Biogram [w:] International Encyclopedia of the Social Sciences, D. L. Gills (red.), t. 16.
Chałasiński, J.: Florian Znaniecki – socjolog polski i amerykański, „Przegląd Socjologiczny”, t. 10, z. 1.
Merton, R.: Florian Znaniecki: A short reminiscence, „Journal of the History of the Behavioral Sciences”, t. 19, nr 2 (April).
1964
a r t y k u ł y
Knysz-Rudzka D.: Teorie zagłady cywilizacji zachodniej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Szczepański, J.: Osobowość ludzka w procesie powstawania społeczeństwa socjalistycznego, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 8, nr 4.
Zdaniewicz, W.: Analiza czynności społecznej w systemie religijnym według teorii F. Znanieckiego, „Roczniki Filozoficzne”, t. 12, nr 2, (ETYKA).
1965
a r t y k u ł y
Lopata Znaniecki, H.: Florian Znaniecki: His Life [w:] F. Znaniecki, Social Relations and Social Roles, Chandler Pub. Co., San Francisco. 
r e c e n z j a
Szczepański, J.: rec. z Social Relations and Social Roles, „Kultura”, nr 46.
1966
a r t y k u ł y
Bokszański, Z.: Koncepcja czynności społecznych Floriana Znanieckiego na tle niektórych pojęć teorii działania, „Przegląd Socjologiczny”, t. 20.
Jakubczak, F.: Subiektywizm i obiektywizm w socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3.
r e c e n z j e
Abel, Th.: rec. z Social Relations and Social RolesThe Unfinished Systematic Sociology, „American Sociological Review”, t. 31.
Sorokin, P.: rec. z Social Relations and Social Roles – The Unfinished Systematic Sociology, „The American Journal of Sociology”, t. 71.
1967
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Timasheff, N. S.: Znaniecki [w:] id., Sociological Theory; its Nature and Growth, Random House, New York.
a r t y k u ł y
Jakubczak, F.: Floriana Znanieckiego dialektyka „wartości” i „postaw”, „Nurt”, nr 1
Krawczyk, Z.: Humanistyczne spojrzenie na kulturę fizyczną, „Studia Socjologiczne”, nr 4. .
Szczepański, J.” Die biographische Methode, [w:] Handbuch der empirischen Sozialforschung, F. Enke Verlag, Stuttgart.
1968
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Hinkle, R. C., G. J. Hinkle: Znaniecki [w:] id.. The Develpment of Modern Sociology, New York.
a r t y k u ł y
Bierstedt, R.: Znaniecki, Florian, [w:] International Encyclopedia of the Social Sciences, t. 16 The Macmillan Company & The Free Press, New York

Bokszański, Z.: Koncepcja czynności społecznych Floriana Znanieckiego na tle niektórych pojęć nurtu teorii działania, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1.
Bokszański, Z.: Florian Znaniecki’s Concept of Social Actions and Theory of Action in Sociology, „Polish Sociological Bulletin”, nr 1.
Coser, L. A.: Introduction, [w:] F. Znaniecki, The Social Role of the Man of Knowledge, Harper Torchbooks, Harper and Row Publishers, New York and Evanston.
Gallino, L.: Introduzione, [w:] W. I. Thomas, F. Znaniecki, Il contandino Polacco in Europa e in America, Edizioni di Comunità, Milano.
Jakubczak, F.: Florian Znaniecki a rozwój nowoczesnej socjologii polskiej (w dziesiątą rocznicę śmierci (1882-1958), „Wieś Współczesna”, nr 6.
Jakubczak, F.: Problem roli społecznej w socjologii współczesnej i w świetle materiałów pamiętnikarskich, „Przegląd Socjologiczny”, t. 20.
Kłoskowska, A.: Rozwój koncepcji kultury w socjologii polskiej, „Przegląd Socjologiczny”, t. 12, z. 2.
Symmons-Symonolewicz, K.: The Polish Peasant in Europe and America: Its First Half-a-Century Intellectual History (1918-1968), „The Polish Review”, 13 (2). (Spring).
Walendowska M.: Florian Znaniecki – ideolog i uczony, „Życie i Myśl”, nr 6-7.
1969
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Szczurkiewicz T.: Wpływ teorii Karol Darwina na nauki społeczne, [w:] id.,  Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1969.
Szczurkiewicz T.: Niektóre problemy socjologii ogólnej, [w:] id., Studia socjologiczne, PWN, Warszawa.
a r t y k u ł y
Bierstedt, R.: Introduction, [w:] F. Znaniecki. On Humanistic Sociology, University of Chicago Press, Chicago and London.
Gołaszewska, M.: Człowiek jako wartość, „Studia Filozoficzne”, nr 6.
Symmons-Symonolewicz, K.: 50-letni jubileusz niezwykłej książki: „Chłop polski w Europie i Ameryce”, „Ameryka”, August, nr 127.
Szczepański J.: Znaniecki Florian Witold, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 12, Warszawa.
Szczepański J., Podstawowe koncepcje metodologiczne socjologii Floriana Znanieckiego , „Przegląd Socjologiczny”, t. 14, nr 1.
1970
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Krawczyk, Z.: O pełnię humanistycznego spojrzenia na kulturę fizyczną. Propozycja socjologiczna Floriana Znanieckiego, [w:] id., Natura, kultura, sport, Warszawa.
a r t y k u ł y
Krawczyk, Z.: Florian Znaniecki’s Humanistic Approach to Physical Culture, „International Review of Sport Sociology”, t. 5.
Ziółkowski, J.: Pięćdziesiąt lat socjologii poznańskiej, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
r e c e n z j e
Berry, D.: rec. z On Humanistic Sociology. Selected Papers, „Sociology”, 4 (3), (September 1).
1971
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Florian Znaniecki (Zagadnienie intelektualnej tradycji związanej z jego twórczością socjologiczną), „Problemy Polonii Zagranicznej”, t. 6-7.
Pacholski, M.: Dążność narodów do ekspansji a możliwości pokojowego współdziałania. Socjologiczno-filozoficzna koncepcja Floriana Znanieckiego, „Studia Filozoficzne”, Numer specjalny: Filozofia i pokój.
Szczepański, J.: Wstęp, [w:] Florian Znaniecki, Nauki o kulturze, PWN, Warszawa.
Wocial, J.: Wartość wobec rzeczy w filozofii Floriana Znanieckiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 21.
Ziółkowski, J.: Floriana Znanieckiego ‘Miasto w świadomości jego obywateli’ – odczytane po raz drugi, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
1972
a r t y k u ł y
Bokszański, Z.: Pojęcie działania społecznego w teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
Bukowski, J.: Florian Znaniecki o Pomorzu, „Litery: Magazyn Społeczno-Kulturalny Wybrzeża”, nr 6.
Majka, J.: Wychowanie jako czynność społeczna. Analiza według schematów Znanieckiego i Parsonsa, „Roczniki Filozoficzne”, Lublin, t. 20, z. 2.

Molska A.: Kryzysy – kontynuacje – metamorfozy. Uwagi do dziejów idei pozytywistycznych w socjologii polskiej, [w:] A. Hochfeldowa, B. Skarga (red.), Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce, Wrocław.
Przecławski, K.: Sociology of Education in Poland, ” International Review of Education”, 18 (1).
Symmons-Symonolewicz, K.: 50-letni jubileusz niezwykłej książki: Chłop polski w Europie i Ameryce, „Pamiętnikarstwo Polskie”, nr 1.
r e c e n z j e
Kurzweil, E.: rec. z On Humanistic Sociology. Selected Papers, „American Journal of Sociology”, 78 (1) (July).
Nowicka, E.: Znanieckiego opus magnum, „Studia Filozoficzne”, nr 11-12.
1973
a r t y k u l y
Dutkiewicz, H.: Problematyka socjologii wiedzy w dorobku myśli teoretycznej Floriana Znanieckiego, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, seria E, z. 5.
Pomian, K.: Florian Znaniecki, „Perspektywy Polskie”, nr 7-8.
Pomian, K.: Florian Znaniecki, „Polish Perspectives”, t. 16, nr 7-8.
Pomian, K.: Florian Znaniecki, „Polnische Perspektiven”, nr 7-8.
Szczepański, J.: Wstęp, [w:] Florian Znaniecki, Socjologia wychowania, PWN, Warszawa.
Wallis, A.: Aktualność rozprawy F. Znanieckiego ‘Podstawy ekologii ludzkiej’, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3.
Znaniecki-Lopata, H.: Florian Znaniecki: ewolucja twórcza socjologa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 35, nr 4.
1974
a r t y k u ł y
Beński, W.: Geneza osobowości jednostki ludzkiej w koncepcji Z. Freuda, F. Znanieckiego i teorii marksistowskiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, z. 69, Sociology II.
Chałasiński, J.: Filozofia społeczna Bolesława Limanowskiego i Floriana Znanieckiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3.
Chałasiński, J.: Socjologiczny ośrodek poznański w latach 1920-1930, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 18, nr 1.

Chałasiński, J.: Nauki humanistyczne i nurty ideologiczne w Uniwersytecie Poznańskim 1919-1939, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
Dulczewski, Z.: Thomas i Znaniecki – pionierzy badań nad Polonią Amerykańską, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4.
Dutkiewicz, H.: Problematyka socjologii wiedzy w dorobku myśli teoretycznej Floriana Znanieckiego, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, seria E, z 5.
Gallino, L.: Refleksje nad dziełem o polskim chłopie w Ameryce, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 18, nr 3.
Kwilecki, A.: Florian Znaniecki jako socjolog stosunków polsko-niemieckich, „Przegląd Zachodni”, nr 4.
Mokrzycki, E.: From Social Knowledge To Social Research the Case of Polish Sociology, „Acta Sociologica”, 17 (1), (January 1).
Pacholski, M.: Floriana Znanieckiego humanistyczna koncepcja działania, „Studia Filozoficzne”, nr 8.
Pomian, K.: Wprowadzenie do Znanieckiego, „Więź”, nr 1.

Smolicz, J. J.: Some Impressions of Polish Sociology, „Australian and New Zealand Journal of Sociology”, t. 10 (1), (March 1).
Smolicz, J. J.: The Concept of Tradition: a Humanistic Interpretation „The Australian and New Zealand Journal of Sociology”, t. 10.

Szczepański, J.: Wstęp, [w:] Florian Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa.
Szczepański, J.: Dzieło W. I. Thomasa i F. Znanieckiego w rozwoju socjologii, [w:] William I. Thomas, Florian Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
r e c e n z j e
Baranowska, A.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wyd II, „Kultura”, nr 50.
Budzyński, A.: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wyd II, „Tygodnik Kulturalny”, nr 51/2.
Gawerski, A.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, wyd. II, „Nowe Książki”, nr 22.
Madeja, Z.: rec. z Socjologia wychowania, tom II, wyd. II, „Psychologia Wychowawcza”, nr 5.
1975
k s i ą ż k i
Kwilecki, A. (red.): Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Florian Znaniecki: socjolog polski i amerykański, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki jako twórca metody autobiograficznej w socjologii, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Dutkiewicz, H.: Florian Znaniecki jako socjolog wiedzy, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Kłoskowska, A.: Znanieckiego koncepcja kultury a socjologia kultury, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Kowalski, St.: Znanieckiego socjologia wychowania, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Kwilecki, A.: Wstęp, [w:] id. (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Kwilecki, A.: Florian Znaniecki jako socjolog stosunków polsko-niemieckich, [w:] id. (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Kwilecki, A.: Florian Znaniecki and His Role In Sociology, [in:] id. (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań. (résumé)
Lopata-Znaniecka, H.: Florian Znaniecki: ewolucja twórcza socjologa [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań 
Lopata Znaniecki, H.: A Life Record of an Immigrant, „Society”, t. 13, nr 1.
Ławniczak, W.: Współczynnik humanistyczny dzieła sztuki [w:] J. Kmita (red.) , Wartość, dzieło sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, Warszawa.
Markiewicz, W.: Florian Znaniecki jako socjolog narodu, [w:] Andrzej Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Nowakowski, S.: Florian Znaniecki jako socjolog miasta, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Pacholski, M., Dynamic Culturology of Florian Znaniecki, „Dialectics and Humanism”, nr 4.

Pacholski, M.: Koncepcje Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Pacholski, M.: Dynamic Culturology of Florian Znaniecki, “Dialectics and Humanism”, t. 2, nr 4.
Piotrowski, J.: Zagadnienie roli społecznej e systemie socjologicznym Floriana Znanieckiego, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Pomian, K.: Florian Znaniecki. Profile. “Polish Perspctives”, t. 16, nr 7/8.
Rybicki, P., Znanieckiego Wstęp do socjologii po latach pięćdziesięciu, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Szczepański, J., A. Szymanowski: Florian Znaniecki’s Views of Technological Civilization, „Dialectics and Humanism”, t. 2, nr 2 (1975).

Tyszka, Z.: Socjologia poznańska po Znanieckim, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Wallis, A: Znanieckiego socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Wocial, J.: Wartość wobec rzeczy w filozofii Floriana Znanieckiego, „Archiwum Historii Socjologii i Myśli Społecznej”, t. XXI.

r e c e n z j e
Kallimach: rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wyd II, „Literatura”, nr 49.
Szczepański, J., rec. z Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wyd II, „Dialektyka i Humanizm” 1975, nr 2.
Wocial, J.: rec. z Socjologia wychowania t. 2, wyd. II, „Człowiek i Światopogląd”, nr 1.
Wocial, J.: Wartość wobec rzeczy w filozofii Floriana Znanieckiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 21.
1976

a r t y k u ł y
Beński, W.: Geneza osobowości jednostki ludzkiej w koncecpji Z. Freuda, F. Znanieckiego i teorii marksistowskiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Toruń, z. 62, Sociology II.
Bierstedt, R.: Florian Znaniecki, „Przegląd Socjologiczny”, t. 23.
Borzym, St.: Młody Znaniecki. Miedzy pragmatyzmem a neokantyzmem, „Studia filozoficzne” nr 7.
Chałasiński, J.: Polonia amerykańska (Wstęp), [w:] W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, tom 1,  Warszawa 1976.
Kmita, J.: Dlaczego Florian Znaniecki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Czarnoksięstwa humanistów, „Nurt”, nr 12.
Kowalski, St.: Florian Znaniecki’s Sociology of Education, „Paideia”, t. 5.
Lopata-Znaniecki, H.: Creative Evolution of a Sociologist, „Journal of the History of Behavioral Sciencees”, nr 12.
McLachlan, H. V.: Thomas, Znaniecki, and Popper on Falsification, „Journal of the History of Ideas”, t. 37, Nr 3.

Miller, R.: Współdziałanie i współzawodnistwo w wychowaniu w świetle poglądów F. Znanieckiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3.

Piotrowski, J.: Zagadnienie roli społecznej w systemie socjologicznym Floriana Znanieckiego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 28.

Sitek, W.: Zasady rozwoju wiedzy ludzkiej w teorii wiedzy Floriana Znanieckiego, „Studia Metodologiczne”, z. 14.

Szczepański, J.: Dzieło W. I. Thomasa i F. Znanieckiego w rozwoju socjologii, [w:] William I. Thomas, Florian Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, tom 1,  Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Szczepański, J.: Dzieło W. I. Thomasa i F. Znanieckiego w rozwoju socjologii, „Tygodnik Kulturalny”, nr 43.
Wocial, J.: 'Ludzie teraźniejsi…’ czyli droga od filozofii do socjologii, „Człowiek i Światopogląd”, nr 4.
r e c e n z j e
Chałasiński, J.: rec. z Chłop polski w Europie i Ameryce, „Tygodnik Kulturalny”, nr. 16.
Ignar, S.: rec. z Chłop polski w Europie i Ameryce, „Wieś Współczesna”, nr 6.
Markiewicz, W.: rec. z Chłop polski w Europie i Ameryce, „Nowe książki”, nr 24.
Nowakowska, E.: rec. z Chłop polski w Europie i Ameryce, „Kierunki” 1976, nr 48.
Obidinski, D.: rec. z Chłop polski w Europie i Ameryce, „Polish American Studies”, nr 1.
1977
k s i ą ż k i
Pacholski, M.: Florian Znaniecki – Społeczna dynamika kultury, PWN, Warszawa.
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Coser, L. A.: William I. Thomas 1863-1947, Florian Znaniecki 1882-1958, [w:] idem, Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context, Hercourt Brace Jovanovich, Inc., New York.
a r t y k u l y
Borzym, St.: W kręgu idei Bergsonowskich w Polsce: Abramowski i Znaniecki, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 23.
Chałasiński, J.: 'Młodzież o sobie’. Florian Znaniecki o samokształceniu, „Nowa Szkoła”, nr 7/8.
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki jako badacz Polonii Amerykańskiej, „Przegląd Zachodni”, nr 5-6.
Dulczewski, Z.: Eileen Markley-Znaniecka (1886-1976), „Przegląd Socjologiczny”, t. XXIX.
Jedynak, St.: Etyka Floriana Znanieckiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 2, nr 9.

Szczepański, J.: Thomas and Znaniecki Read Anew, „Polskie Perspektywy”, nr 2.

Szczepański, J.: Thomas and Znaniecki read anew, „Polish Perspectives”, nr 2.

Wincławski, W.: Rozwój polskiej socjologii wychowania w świetle recepcji Znanieckiego w okresie Drugiej Rzeczypospoltej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

r e c e n z j e
Golka, M.: rec. z Chłop polski w Europie i Ameryce, „Nurt”, nr 5.
Mikułowski-Pomorski, J.: rec. z Chłop polski w Europie i Ameryce, „Życie Literackie”, nr. 6.

1978
a r t y k u l y
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki – współtwórca dzieła 'Chłop polski w Europie i Ameryce’, „Wieś Współczesna”, nr 5.
Dulczewski, Z.: Znaniecki o amerykanizacji, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Flis, M.: Wartość, działanie, osobowość-w systemie socjologicznym Floriana Znanieckiego, „Studia Socjologiczne”, Nr 1.

Kowalski, St.: Florian Znaniecki’s 'Sociology of Education’, „Paideia”, t. 5. 

Thomas, E. A.: Herbert Blumer’s Critique of the Polish Peasant: A Post Mortem on the Life History Approach in Sociology, „Journal of the History of the Behavioral Sciences”, 14.
Wocial, J.: Znaniecki i dwuznaczność postawy antypozytywistycznej, „Człowiek i Światopogląd”, nr 11.
1979
k s i ą ż k i
Leoński, J.: Zagadnienie migracji w polskiej myśli socjologicznej (do 1939 roku), Wydawnictwo UAM, Poznań.
Maternicki, J.: Filozofowie o historii 1899-1918: (Adam Mahrburg, Józefa Kodisowa, Florian Znaniecki), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Krawczyk, Z.: O pełnię humanistycznego spojrzenia na kulturę fizyczną. Propozycja socjologiczna Floriana Znanieckiego, [w:] id., Natura, kultura, sport. Kontrowersje teoretyczne w Polsce, Warszawa.
a r t y k u ł y
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki – współautor dzieła 'Chłop polski’, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 23, nr 4.
Dulczewski, Z.: Florian Znanieckis 'Geistiges Amerika’, „Polnische Perspektiven”, nr 5.
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki, observateur des Polonais d’Amerique, „La Pologne et les Affaires Occidentales”, t. 14-15.
Dulczewski, Z.: 'L’Amerique intellectuelle’  de Florian Znaniecki, „Perspectives Polonaises”, nr 5.
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki and 'Intellectual America’, „Polish Perspectives”, nr 5.
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki – A Researcher Concerned with Polish Americans, „Polish Western Affairs”, nr 1.
Dulczewski, Z.: Pamiętnik Znanieckiego, „Polityka”, nr. 6.
Hałas, E [E. Cieślak]: W kierunku semiotycznej interpretacji koncepcji współczynnika humanistycznego, „Studia Socjologiczne”, nr 2, (73).
Kołakowski A.: Filozofia kultury w Polsce lat międzywojennych. Próba typologii, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4.
Lewandowski, L.: Floriana Znanieckiego koncepcja osobowości społecznej, „Przegląd Naukowy Akademii Ekonomicznej Wrocław”, z. 149.
Maternicki, J.: Filozofowie o historii 1899-1912 (Adam Marburg, Józefa Kodisowa, Florian Znaniecki), „Przegląd Humanistyczny”, nr 9.
Milić, V.: Teorijsko-metodolośske predposrawko i rozwój sociologije saznania Florijana Znanieckow, „Iż Zbornika Filozofkow Fakulteta”, Beograd, t. 12, nr 2.
Thompson, P.: The Humanistic Tradition and Life Histories in Poland, „Oral History”, 7(1), Spring.
1980
k s i ą ż k i
Sitek, W.: Florian Znaniecki a marksizm, PWN, Warszawa – Poznań,
a r t y k u ł y
Hałas, E.: U źródeł socjologicznej problematyki języka, „Studia Socjologiczne”, nr 1

Jorgensen, D. L.: Florian Znaniecki’s sociological theorizing: A sociohistorical analysis, „Journal of Historical Sociology”, 2, 2.

Śmid, W.: Teoria wiedzy Floriana Znanieckiego, „Studia Filozoficzne”, nr 4.

Wocial, J.: Znaniecki: kategoria wartości i krytyka pytania metafizycznego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5.

1981
k s i ą ż k i
Dulczewski, Z.: Początki kariery naukowej Floriana Znanieckiego (1909-1914), Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Bierstedt, R.: Florian Znaniecki, [w:] id.,  American Sociological Theory. A Critical History, Academic Press, New York, 1981.
Szacki, J.: Polska odmiana socjologii humanistycznej: Znaniecki, [w:] id., Historia myśli socjologicznej, wyd. I, PWN. Warszawa.
a r t y k u ł y
Dulczewski, Z.: Okres 'poznański’ w życiu Floriana Znanieckiego, [w:] A. Kwilecki (red), 60 lat socjologii poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Dulczewski, Z.: Sześćdziesiąte „urodziny” socjologii w Poznaniu, „Kultura i społeczeństwo”, t. 25, nr 1-2.
Kohli, M., Wie es zur ‘biographischen Methode’ kam und was daraus geworden ist, „Zeitschrift für Soziologie”, R. 10, z. 3.                                                  Kozyr-Kowalski, St.: Socjologia Floriana Znanieckiego a materializm historyczny, [w:] A. Kwilecki (red.), 60 lat socjologii poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Kwilecki, A., Janusz Ziółkowski, Socjologia w Poznaniu w latach 1920-1980, [w:] A. Kwilecki (red.) 60 lat socjologii poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
1982
k s i ą ż k i
Dulczewski. Z.: Florian Znaniecki – Redaktor „Wychodźcy Polskiego”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Dulczewski, Z.: Początki kariery naukowej Floriana Znanieckiego, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Markiewicz-Lagneau, J.: La formation d’une pensée sociologique. La societé polonaise de l’entre-deux-guerres, Paris.
a r t y k u ł y
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki as the Originator of the Autobiographical Method in Sociology, „Sisyphus”, vol. 2.
Dumais A.: Blumer (Herbert) Critiques of Research in the Social Sciences. An Appraisal of Thomas and Znaniecki’s 'The Polish Peasant in Europe and America’, „Archives des sciences sociales des religions”, Publisher: PERSEE.
Kaczynski, G. J.: Città e campagna negli studi della scuola di Znaniecki, „Sociologia Urbana e Arurale”, nr 9.
Lagneau Markiewicz J.: Florian Znanicki, sociologue de l’action sociale et de la méthode analitique, „Revue Francaise de Sociologie”, avril-juin.
Maciejewski, B.: Florian Znaniecki. Przypomnienia, „Rzeczpospolita” nr 48.
Pacholski, M.: Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczej w Krakowie”, nr 160.
Szacki J.: Naród w w socjologii Znanieckiego, „Przegląd Polonijny”, z. 4.
Wocial J.: Znaniecki i tradycja transcendentalizmu, “Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 27.
Ziółkowski, M.: Znaczenie obiektywnego ładu systemów wiedzy w koncepcjach Floriana Znanieckiego i Karla Poppera, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4
1983

a r t y k u ł y
Bińczycka, J.: Poglądy F. Znanieckiego na relacje miedzy nauczycielem a uczniem, „Ruch Pedagogiczny”, nr 5.
Borzym St.: Florian Znaniecki, [w:] S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, PWN, Warszawa.
Dulczewski Z.: Florian Znaniecki jako współautor dzieła 'Chłop polski’, „Przegląd Polonijny”, t. 9 (4).
Hałas E.: Floriana Znanieckiego koncepcja definicji sytuacji a interpretacyjny paradygmat socjologii, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (88).
Hałas E.: Florian Znaniecki – Ein verkannter Vorläufer des Symbolischen Interactionismus, „Zeitschrift für Soziologie”, nr 12, z. 4.
Klawe-Mazurowa i in. (oprac): Metoda Znanieckiego w oczach historyków, „Przegląd Polonijny”, z. 4.
Kozyr-Kowalski, St., J. Ziółkowski, M. Ziółkowski i inni: Dyskusja nad Historią myśli socjologicznej Jerzego Szackiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. XLVI, z. 1.
Krasnodębski, Z., E. Szalewicz: Florian Znaniecki -Werksverzeichnis, „Zeitschrift für Soziologie”, r. 12, z. 4.

Merton, R. K.: Florian Znaniecki: A Short Reminiscence, „Journal of ihe History of Behavioral Sciences”, t. 19.
Sosnowski, A.: W 100 rocznicę urodzin Floriana Znanieckiego, „Przegląd Zachodnio-Pomorski”, t. 27, z. 1/2.
Szacki J.: Naród w socjologii Znanieckiego, “Przegląd Polonijny”, z. 4.
Włodarek, J.: Florian Znaniecki w tradycji poznańskiej socjologii, „Nurt”, nr 5.

Markley Znaniecka, E.: O socjologii polskiej i jej Napoleonie, [w:] Naród Kultura           Osobowość. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Znaniecki-Lopata, H.: Problem identyfikacji narodowo-kulturalnej Polonii Amerykańskiej, [w:] Naród Kultura Osobowość. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław.

r e c e n z j e
Martindale D.: rec. z Cultural Reality, „International Social Science Review” t. 58, nr 2 (SPRING).

Owen J. E.: rec. z Cultural Reality, „International Social Science Review” t. 58, nr 3 (SUMMER).

1984
k s i ą ż k i

Borzym, S.: Bergson a przemiany świadomościowe w Polsce, Wrocław.

Bulmer, M.: The Chicago school of sociology. Institutionalization, diversity, and the rise of sociological research, University of Chicago Press, Chicago.

Dulczewski Z.: Florian Znaniecki – Życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

a r t y k u ł y
Burakowski St.: Florian Znaniecki jako przedstawiciel refleksji cywilizacyjnej, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 28, nr 2.

Chudzińska, Z.: Florian Znaniecki humanista nie doceniony, „Zarzadzanie”, nr 2.

Hałas E.:, Floriana Znanieckiego koncepcja współczynnika humanistycznego a założenia symbolicznego interakcjonizmu, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 743.

Kmita, J.: Współczynnik humanistyczny czynności a problem stosunku psychologii do humanistyki (Koncepcja F. Znanieckiego), „Studia Metodologiczne”, z. 23.

Kowalski, St.: Znaczenie teorii systemów społecznych Floriana Znanieckiego w interdyscyplinarnych badaniach nad wychowanie, „Edukacja”, nr 2.

Piekarski, R.: Znaniecki, kulturoznawstwo i zagadnienie tzw. „techniki społecznej”, „Zeszyty Naukowe U.G”, Filozofia i Socjolgia, nr 9.

Sawicki Cz.: Kritische Anmerkungen zum „Florian Znaniecki-Werksverzeichnis” (ZfS Oktober 1983), „Zeitschrift für Soziologie”, r. 13, z. 3.

Szacki J.: Wstęp, [w:] Florian Znaniecki, Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa.

Sztompka, P.: Florian Znaniecki’s Sociology Humanistic or Scientific?
[w:] id. (red), Masters of Polish Sociology, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Ziółkowski, M.: „Człowiek pracy” Floriana Znanieckiego a problem społecznych warunków kształtowania osobowości twórczej, „Człowiek i Światopogląd”, nr 1.

r e c e n z j e
Jeffrey E. N.: rec. z Cultural Reality, „Contemporary Sociology” t. 13, nr 2.

1985
a r t y k u ł y
Bibliowicz, A.: Diseño de una escala de actitudes: una sugerencia a partir de Thomas y Znaniecki, „Revista Colombiana de Sociología”, t. 3, nr 1.
Cichocki, R.: Floriana Znanieckiego koncepcja wartości, „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”, nr 1.
Cichocki, R.: Kulturalizm Floriana Znanieckiego a opozycja naturalizm-antynaturalizm, „Studia Socjologiczne”, nr 1.

Hałas, E.: Florian Znaniecki – zapoznany prekursor symbolicznego interakcjonizmu, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, t. 13.

Kmita, J.: A Humanistic Coefficient of a Activity and the Psychology – Humanities Relations, [w:] J. Brzeziński (red.), Consciousness: Methodological and Psychological Approaches, Rodopi, Amsterdam

Szacki, J.: Florian Znaniecki: A Philosopher Turned Sociologist, „Polish Sociological Bulletin”, nr 1/4.
Tacq, J.: Znaniecki’s analytische Inductie  als methode van sociologisch onderzoek, „Sociologische Gids”, t. 32, nr 1.

1986
k s i ą ż k i
Corradi, C.: Metodo biografico come metodo ermeneutico: una rilettura de 'Il contadino polacco’, F. Angeli, Milano.
Russell Sage Foundation: W. I. Thomas and Florian Znaniecki Memorial Conference on Social Theory, Approaches to social theory: based on the W. I. Thomas and Florian Znaniecki Memorial Conference on Social Theory, Russell Sage Foundation, New York.
Dulczewski, Z. (red): A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. UAM, Poznań.
Szacki, J.: Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa.
r o z d z i a ł y  w  k s i ą ż k a c h
Bulmer, M.: „The Polish Peasant in Europe and America”: A Landmark of Empirical Sociology, [w:] id., The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Research, The University of Chicago Press, Chicago–London.
a r t y k u ł y
Andreski, St.: Florian Znaniecki and Czesław Znamierowaki: Complementarity in Opposition, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Bertilson, M.: On Znaniecki’s Methodology: Analitic Induction as Abductive Knowledge, [w:] Z. Dulczewski red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Burakowski, St.: Florian Znaniecki as a Representative of Thought on Civilisation, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Cichocki, R.: O pewnej możliwości interpretacji „współczynnika humanistycznego” (poglądy Znanieckiego), „Kultura i społeczeństwo”, t. 30, nr 4.

Denzin, N. K.: Reinterpreting The Polish Peasant, [w:] Z. Dulczewski (ed.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Dulczewski, Z.: Introduction, [w:] id.,  (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Dulczewski, Z.: The Life History of Florian Znaniecki, w: id., (ed.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki – Sociologist of Peace, [w:] id., (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Flis, A.: Ład społeczny versus podmiotowość. Rekonstrukcja koncepcji Floriana Znanieckiego, „Kultura i społeczeństwo” t. 30, nr 4.

Górecki, J.: Florian Znaniecki in American Sociology. A Few Comments, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Grygier, M.: Floriana Znanieckiego teoria działania jako krytyka kontemplatywistycznego rozumienia świadomości, „Studia Socjologiczne”, nr 1.                                                            Grygier, M.: Florian Znaniecki – osobowość a makrostruktura, „Kultura i Społeczeństwo” t. 30, nr 4.

Hałas, E.: Florian Znaniecki – an Unrecognised Forerunner of Symbolical Interactionism, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, [także w:] Z. Dulczewski, Richard Grathoff, Jan Włodarek (red.), Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, Wydawnictwo Nakom, Poznań.

Kohli, M., Biographical Research in the German language Area, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Kowalski, St.: The Applicability of Florian Znaniecki’s Social Systems Theory in Interdisciplinary Research on Education, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Kozyr-Kowalski, St.: The Sociology of Florian Znaniecki and Historical Materialism. Marx and 'Classical German Sociology’, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Kozyr-Kowalski, St.: The Dialectical Sociology of Florian Znaniecki and Historical Materialism, „Dialectics and Humanism”, nr 1.

Lenhardt, G.: Theoretical Perspectives of Ethnic Integration, [w:] Z. Dulczewski (ed.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Lüschen, G., P. Tibbetts: Florian Znaniecki’s Sociological Methodology, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Macrae, D. D.: Florian Znaniecki, [w:] Z. Dulczewski (ed.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Meier-Dallach, H-P.: Culture: Human Potential, Determined or Entropic A Comment on the Dilemma of Cultural Sciences, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Osysko, E.: Culture – The Equilibrium of History, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Prewo, R.: On the Logic of 'Action’ and 'Action System’. A Comparison of Florian Znaniecki, Max Weber and the Analitical Philosophy of Action, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Pacholski, M.: Cultural Evolution and Reasons for Intergroup Cooperation, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Rybicki, P.: Florian Znaniecki’s Concept of Social Action and its Importance in the Development of Social Thought, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Streib, G. F.: Znaniecki’s Perspective on Community Research: Application in the Study of Retirement Communities, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Sztompka, P., Some Aspects of Florian Znaniecki’s Philosophy of the Social Sciences, „Philosophy of the Social Sciences”, 16(4), December 1, 1986.
[także w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Wiley, N.: Early American Sociology and the Polish Peasant, „Sociological Theory”, t. 4.
Ziółkowski, J. A.: The Nationality Problem in Florian Znaniecki’s Work, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

Ziółkowski, M.: The Problem of the Objective Order of the System of Knowledge in the Theories of F. Znaniecki and K. Popper, [w:] Z. Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.

r e c e n z j e
Mickiewicz, T.: rec. z Społeczne role uczonych, „Hemispheres” 1986, nr 3.
1987
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Bierstedt, R.: Florian Znaniecki, [w:] idem, American Sociological Theory. A Critical History, New York.

a r t y k u ł y
Buczkowski, P.: Uwagi o Floriana Znanieckiego koncepcji społecznych uwarunkowań poznania, „Studia Socjologiczne”, nr 2.

Cichocki, R.: Teoria społeczna a technologia społeczna. Próba rekonstrukcji stanowiska Floriana Znanieckiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.

Grygier, M.: Floriana Znanieckiego teoria działania jako krytyka kontemplatywi-stycznego rozumienia świadomości, „Studia Socjologiczne”, nr 1.

Grygier M.: Florian Znaniecki jako krytyk naturalizmu, „Kultura i Społeczeństwo”, vol. 30, nr 4.
Kaczynski, G. J.: L’autobiografia come approccio scientifico: il contributo della 'scuola’ polacca, parte prima del volume La metodologia delle storie di vita, a cura di R. Cipriani, Ed. Euroma, Roma.
Kowalski, St.: Florian Znaniecki w świetle monografii Zygmunta Dulczewskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 49, z. 1.
Skuriat, K: Filozofia wartości Floriana Znanieckiego, „Zeszyty Naukowe Akademii ekonomicznej we Wrocławiu” Nauki Społeczne, z. 2
Wocial, J: Wstęp: Znanieckiego socjologia wartości, [w:] F. Znaniecki, „Myśl i rzeczywistość” i inne pisma filozoficzne, PWN, Warszawa.
1988
k s i ą ż k i
Corradi, C.: Metodo biografico come metodo ermeneutico, Franco Angeli, Milano
Grathoff, R., Soziologischer Kulturbegriff und alltägliche Begriffskultur: zum Bespiel Florian Znaniecki, Universität Bielefeld, Bielefeld.

Sitek, W.: Pozaprofesjonalny obraz nauki jako problem socjologii kultury, Wrocław.

a r t y k u ł y
Bokszański, Z.: Tożsamość, biografia i system działania – perspektywa Floriana Znanieckiego. „Kultura i Społeczebstwo”, t. 23, nr 3.

Bukraba I.: Zasada współczynnika humanistycznego – znaki zapytania (poglądy Floriana Znanieckiego), „Kultura i Społeczństwo”, t. 23, nr 3.

Burakowski, St.: Dwie koncepcje świata społecznego w filozofii i socjologii Floriana Znanieckiego, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 23, nr 3.

Burakowski, St.: Wprowadzenie, [w:] F.  Znaniecki, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa.

Grathoff, R.: Czy teoria systemu Floriana Znanieckiego zakłada pewien „ordre du reel”? Szkic dziewięciu wstępnych tez, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 23, nr 3.

Kłoskowska, A.: Systemy kultury w kulturalistycznej teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 23, nr 3.

Krasnodębski, Z.: Florian Znaniecki: Między filozofią a nauką, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 23, nr 3.

Marczuk, St.: Socjologiczne implikacje filozofii wartości F. Znanieckiego, „Studia Filozoficzne” nr 3.

Markiewicz-Lagneau, J.: Florian Znaniecki: Polish Sociologist or American Philosopher?, „International Sociology”, t. 3, nr 4.

Niżnik, J.: Systemy wiedzy a problem ładu: niektóre uwikłania teoretyczne socjologii wiedzy Floriana Znanieckiego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Prewo, R.: System i subiektywność w teorii działania Znanieckiego, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 23, nr 3.

Sadziński, E.: Twardowskiego i Znanieckiego ideały filozofa i uczonego, „Studia Filozoficzne”, nr 266.

Sieliwończyk, P.: Floriana Znanieckiego socjologiczna interpretacja walki o Pomorze, „Pomerania : Miesięcznik Społeczno-Kulturalny”, nr 5.

Szacki, J.: Znaniecki: dylemat determinizmu i twórczości, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 23, nr 3.

Włodarek, J.: Rola teorii wychowania Floriana Znanieckiego w rozwoju socjologii wychowania w Polsce w okresie międzywojennym, „Studia Socjologiczne”, nr 4.

Zaretsky, E.: Modernization Theory and the Family in Thomas and Znaniecki’s 'The Polish Peasant Europe and America’, „Sociological Bulletin”, 37(1/2). 
1989
k s i ą ż k i
Kwilecki, A., B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Florian Znaniecki: the Polish Sociologist, the Anmerican Sociologist, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Cichocki, R.: Koncecpja ukladu odosobnionego w teorii społecznej Floriana Znanieckiego, „Studia Socjologiczne”, nr 1.

Kwilecki, B. Czarnocki, B: Znaniecki as a Sociologistof Polish-German Relations, [w:] A. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Czarnocki, B., A. Kwilecki: Introduction, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki as the Originator of the Autobiographic Method in Sociology, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Dutkiewicz, H., B. Czarnocki: On Florian Znaniecki’s Soziology of Knowledge, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Kowalski, S.: On Znaniecki’s Sociology of Education, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Nowakowski, S.: Znaniecki’s Urban Sociology: Comments Mainly on Theory, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Rybicki, P.: Znaniecki’s 'Wstęp do socjologii’ in Retrospect, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Szczepański, J.: Florian Znaniecki’s Views of Technological Civilization, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Wallis A.: Znaniecki’s Sociological Foundations of of Human Ecology, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Ziółkowski, J.:Znaniecki’s Urban Sociology: Comments Mainly on Methodology, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Znaniecki-Lopata H., Florian Znaniecki: the Creative Evolution of a Sociologist, [w:] A. Kwilecki, B. Czarnocki (eds): The Humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920 – 1939, PWN, Warszawa-Poznań.
Hałas, E.: Crisis, Conflict and the Possibility of a Creative Development of Civilization as Conceived by Florian Znaniecki, „The Polish Review”, nr 2.
Wróblewska-Sitek, M.: Społeczna rola nauczyciela w koncepcji Floriana Znanieckiego na tle współczesnych problemów oświatowych, [w:] A. Radzewicz-Winnicki (red.), Nauczyciel w procesie przemian, Uniwersytet Śląski, Katowice.
1990
k s i ą ż k i
Pucek, Z.: Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej: (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
a r t y k u ł y
Galor, Z.: Socjalizacja a klasy społeczne – Zarys problematyki na podstawie pracy W. I. Thomasa, F. Znanieckiego ‘Chłop polski w Europie i Ameryce’, „Studia Socjologiczne”, nr 1-2.
Gaboriau, P., Ph. Gaboriau: William I. Thomas & Florian Znaniecki, 'Le paysan polonais en Europe et en Amérique’. Récit de vie d’un migrant (Chicago 1919), „Homme”, t. 39 (152).
Grathoff, R.: Niektóre motywy fenomenologiczne we wczesnej socjologii Floriana Znanieckiego, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Halas, E., Humanistic Approach of Florian Znaniecki, [w:] Horst J. Helle (red.), Verstehen and Pragmatism. Essays in Interpretative Sociology, : Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main.

Pacholski, M.: Kultura i osobowość człowieka przyszłości w poglądach F. Znanieckiego, [w:] id., Typy osobowości społecznej a postawy i wartości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Ryan, B.: Integrating Feminist and Sociological Thought: The Life and Work of Helena Znaniecka Lopata, „The American Sociologist”, t. 21, nr 2.
Szacki, J.: Wstęp, [w:] Florian Znaniecki, Współczesne narody, PWN, Warszawa.
Ziółkowski M.: Kulturowe i społeczne warunki kształtowania się osobowości twórczej (uwagi na marginesie koncepcji Floriana Znanieckiego), [w:] Z. Bokszański, B. Sułkowski, A. Tyszka (red.), Społeczeństwo – kultura – osobowość, Waeszawa-Łódź.

1991
k s i a ż k i
Hałas, E.: Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Wyd. KUL, Lublin.

Pacyga, D.A., Polish Immigrants and Industrial Chicago. Workers on the South Side,

1880-1922, Columbus, Ohio State University Press.

a r t y k u ł y
Szacki, J.: Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Florian Znaniecki, Prawa psychologii społecznej, PWN, Warszawa.
1992
k s i ą ż k i
Dulczewski, Z: Florian Znaniecki – Life and Work, Nakom, Poznań.
Włodarek, J.: Socjologia wychowania w Polsce, Wyd. UAM, Poznań.
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Nowakowski S.: Florian Znaniecki, [w:] idem: Sylwetki socjologów polskich, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii  PAN
a r t y k u ł y
Chmielewska, D.: Znaniecki Florian Witold, [w:] Słownik psychologów polskich, E. Kosnarewicz, T. Rzepa, R. Stachowski (red.). Instytut Psychologii UAM, Poznań.

Cichocki, R.: Kolejna próba odczytania dorobku Floriana Znanieckiego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
Thomas, E. E.: The Collaboration of William I. Thomas and Florian Znaniecki: A Significant Event in the History of Polish and American Cultural Connections, „Polish American Studies” t. 49, nr. 1 (Spring).
Vaitkus, S.: Florian Znaniecki: the Human Prisma, “International Sociology”, 7.
r e c e n z j e
Krymkowski, D. H.: rec. z On Humanistic Sociology. Selected Papers, „The Polish Review”, 37 (3).
1993
k s i ą ż k i
Gubert, B., L. Tomasi (red.): The Contribution of Florian Znaniecki to Sociological Theory, Franco Angeli, Milano.
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Borzym, St.: Trzy źródła filozofii Floriana Znanieckiego, [w:] id., Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993.

a r t y k u ł y
Hałas, E.: Social Values as the Object Matter of Florian Znaniecki’s Culturalistic Sociology, [w:] Renzo Gubert, Luigi Tomasi (red.), The Contribution of Florian Znaniecki to Sociological Theory, Franco Angeli, Milano.
Mostwin, D.: Thomas and Znaniecki’s 'The Polish Peasant in Europe and America’: Survival of the Book, „Polish American Studies”, t. 50, nr 1.

Orbach, H. L.,  Znaniecki’s contribution to the polish peasant, [w:] R. Gubert, L. Tomasi (red.), The Contribution of Florian Znaniecki to Sociological Theory, Franco Angeli, Milano.
Skurjat, K.: Filozofia wartości Floriana Znanieckiego. Cz. 2, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Nauki Społeczne. z. 6.
Vaitkus, S.: Znaniecki’s Cultural Reality as a Sense Foundation to Weber’s Theory of ideal Types, [w:] R. Gubert, L. Tomasi (red.), The Conribution of Florian Znaniecki to Sociological Theory, Franco Angeli, Milan.
1994
a r t y k u ł y
Dulczewski, Z.: Florian Znaniecki: Life History, [w:] Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, pod red. Z. Dulczewskiego, R. Grathoffa, J. Włodarka, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Grathoff, R.: Some Phenomenological Motives in Florian Znaniecki’s Early Sociology, [w:] Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, pod red. Z. Dulczewskiego, R. Grathoffa, J. Włodarka, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Hałas, E.: Wartości społeczne jako przedmiot kulturalistycznej socjologii Floriana Znanieckiego, „Roczniki Nauk Społecznych”, W służbie praw człowieka, Księga Pamiątkowa Hanny Waśkiewicz, t. 22-23, nr 1.
Hałas, E.: Florian Znaniecki w kręgu socjologów nowojorskich, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 38, nr 4.
Hałas, E.: Perspektywy socjologii humanistycznej,[ w:] Jan Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Hałas, E.: Florian Znaniecki – An Unrecognized Forerunner of Symbolic Interactionism,[w:] Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, pod red. Z. Dulczewskiego, R. Grathoffa, J. Włodarka, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Szczepański, J.: Preface, [w:] Florian Znaniecki, The Social Role of the University Student, pod red. Z. Dulczewskiego, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Szczepański, J.: Florian Znaniecki’s Concept of a Humanist All-mankind Civilization, „Dialogue and Humanism”, T. 4, nr 5.

Vaitkus, S.: The Znaniecki Correspondence: A First Archival Review, [w:] Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, pod red. Z. Dulczewskiego, R. Garthoffa, J. Wlodarka, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Włodarek, J.: Florian Znaniecki’s Sociology of Education, [w:] Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, pod red. Z. Dulczewskiego, R. Grathoffa, J. Włodarka, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Znaniecka Lopata, H.: Introduction, [w:] Florian Znaniecki, The Social Role of the University Student, pod red. Z. Dulczewskiego, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
1995
k s i ą ż k i
Cichocki, R.: Socjologiczne implikacje wczesnej filozofii Floriana Znanieckiego. Wyd. Instytut Socjologii UAM, Poznań.
a r t y k u ł y
Kuszyk-Bytniewska, M.: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy w koncepcji Floriana Znanieckiego, [w:] J. Mizińska i M. Kociuba (red.) Socjologia wiedzy i jej wrogowie, Wydaw. UMCS, Lublin.
Sochacki, O.: Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, „Nauka”, nr 1.
Szacki, J.: Florian Znaniecki (1882-1958), [w:] Sto lat socjologii polskiej. Od Supinskiego fo Szczepańskiego, Wybór  tekstów pod red. J. Szackiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. .
Turos, L.: Poglądy Floriana Znanieckiego (1882-1958) na samowychowanie, „Edukacja Dorosłych”, nr 4.
1996
k s i ą ż k i
Abel, T.: O Florianie Znanieckim. Wstęp i oprac. redakcyjne Elżbiety Hałas, Norbertinum, Lublin.

Jankowska, D.: Koncepcja wychowania Floriana Znanieckiego i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
Sochacki, O.: (red), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Krasnodębski Z.: Porządek wśród chaosu. Filozofia kulturalizmu a pojęcie socjologii we wczesnych pismach Floriana Znanieckiego, w: id. Postmodernistyczne rozterki kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa.
a r t y k u ł y
Chałasiński, J.: Socjologia i mitologia społeczna w Polsce powojennej. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
Conzen, K. N.: Thomas and Znaniecki and the Historiography of American Immigration, „Journal of American Ethnic History”, t. 16, nr 1. The Poles in America, (Fall).
Dulczewski, Z.: Floriana Znanieckiego „wynalazek społeczny” (obrona przed groźbą bolszewizmu), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 58, nr 1.

Dulczewski, Z.: „Sprawa polska” w biografii i twórczości Floriana Znanieckiego, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Galus, H.: Państwo i społeczeństwo w refleksji socjologicznej Floriana Znanieckiego a dylematy transformacji ustrojowej Polski, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Goćkowski, J.: Patologia endogenna a nie endogenna. Florian Znaniecki o schorzeniach ustrojowych świata zachodniego, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Hałas, E.: Wprowadzenie. Socjologia i socjologowie w perspektywie autobiograficznej, [w:] T. Abel, O Florianie Znanieckim, Norbertinum, Lublin.
Hałas, E.: Wychowanie do demokracji w ujęciu Floriana Znanieckiego, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
Hoerder, D.: Immigration History and Migration Studies since 'The Polish Peasant’: International Contributions, „Journal of American Ethnic History”, 16 (1), Fall.
Kawiecki, P.: Filozoficzne podstawy socjologii polityki Floriana Znanieckiego a filozofia konsewatyzmu, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Kołakowski, A.: O cywilizacji przyszłości, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 2.
Lopata, H. Znaniecka: Polonia and The Polish Peasant in Europe and America, „Journal of American Ethnic History”, 16(1), Fall.
Matejko, A. J.: Współczynnik humanistyczny współczesnej polityki, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Orłowski, H.: Einleitung, [w:] Florian Znaniecki, Der Untergang der westlichen Zivilisation, Wydawnictwo Poznanskie, Poznań.
Piekarski, R., Ład kulturowy jako kontekst dla praktyki politycznej w ujęciu Floriana Znanieckiego, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Sochacki, O.: „Czynniki twórcze” w polityce, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Sochacki, O. (oprac): Dyskusja o polityce, globalizmie, zagrożeniach, twórczości, [w:] id., (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Sochacki, O. et al: Dyskusja pt. Kategoria „ludzi mądrych i dobrych: w polityce, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Sochacki, O. et al.: Dyskusja pt: Status narodu w „grupie państwowej”, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Synak, B.: „Swoi” i „obcy” jako kategorie analizy socjologicznej, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Tarnowski, J.: Czy Znaniecki był konserwatystą? [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Woźniak, R. B.: Koncepcja sił społecznych Floriana Znanieckiego, „Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński –  Studia Sociologica”, Nr 7.
Woźniak R.: Floriana Znanieckiego koncepcja sił społecznych i jej współczesna doniosłość, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Wszeborowski, K.: Typologia osobowości według Floriana Znanieckiego a współczesność, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Zakidalska, I.: Procesy globalizacji we współczesnym świecie a Znanieckiego koncepcja cywilizacji przyszłości, [w:] O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Zaretsky, E.: Introduction, [w:] W. I. Thomas, F. Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and America: A Classic Work in Immigration History, University of Illinois Press, Urbana – Chicago.

r e c e n z j e
Szczepański, J.: Theodore Abel, O Florianie Znanieckim, „Nowe Książki: przegląd nowości wydawniczych”, nr 10.

1997
k s i ą ż k i
Godlewski, G.: Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, Wyd. K.R., Warszawa.
r o z d z i a ł y  w  k s i ą ż k a ch
Dziamski S.: Floriana Znanieckiego epistemologia wartości, [w:] id., Trzy szkice o wartości praktyki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań.
a r t y k u ł y
Goćkowski, J.: Floriana Znanieckiego nauka o nauce, „Nauka Polska”, t. 6.
Hałas, E.: Proces cywilizacyjny jako społeczna integracja kultury w ujęciu Floriana Znanieckiego, [w:] Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski (red.), Rozmyślania o cywilizacji, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
Kaczynski, G. J.: Znaniecki come immigrato. Una retrospettiva biografica, „Sociologia” (Roma), nr 3.
Kaczynski, G. J. (a cura di): L’America intellettuale vista da un europeo. Scritto autobiografico di Florian Znaniecki, „Sociologia” (Roma), nr 3.
1998
a r t y k u ł y
Jankowska, D.: Pedagogiczna recepcja wizji idealnych Floriana Znanieckiego, „Edukacja”, 1998, nr 3.
Hałas, E.: Introduction, [w:] ead., (red.), Florian Znaniecki, Education and Social Change, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Franfurt am Main.

Znaniecka-Lopata, H.: The Chicago-Poznan and Columbia-Poznan University Connections, „International Sociology” , t. 13, nr 3.
1999

k s i ą ż k i
Hałas, E. (red.): Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
a r t y k u l y
Bauman, Z.: Florian Znaniecki, nasz współczesny, [w:] E. Hałas (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Dulczewski, Z.: Aktualność 'Noty metodologicznej’, w: E. Hałas (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Grathoff, R.: Od rzeczywistości kulturowej do nauk o kulturze. Chicago-Poznań-Champaign: trajektoria pracy socjologa., [w:] E. Hałas (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Hałas, E.: Przedmowa, [w:] ead., (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Kurczewska J.: Florian Znaniecki i jego lekcje dla Europy Środkowej i Wschodniej [w:] E. Hałas (red.) Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Mencwel, A.: Dlaczego kulturalizm, [w:] E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), Idee a             urządzenie świata społecznego, Warszawa.
Okraska, R.: Upadek cywilizacji zachodniej według Floriana Znanieckiego 1, „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 35.
Sitek, W.: Sociological research as the examination of social systems: (on methodological conceptions of Florian Znaniecki), „Systems”, 1999, nr 1/2.
Stankiewicz, J.: The role of the humanistic coefficient and cultural relativity in the perception of social reality, „Management”, nr 1.
Szafrański, A. A.: Międzynarodowe sympozjum „Florian Znaniecki’s sociological theory and the challenges of the 21st century”, Roczniki Nauk Społecznych, z. 1.
Skurjat, K.: Pomiędzy naturalizmem a  antynaturalizmem – dwoistość perspektywy teoretycznej F. Znanieckiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” – Nauki Humanistyczne, nr 3.

2000
k s i ą ż k i
Dulczewski, Z.: O Florianie Znanieckim, ARP Promocja 21, Poznań. .
Hałas, E.: Florian Znaniecki’s Sociological Theory and the Challenges of 21st Century, Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
Kaczyński, G. J.: Conoscenza come professione: la sociologia della conoscenza di Florian Znaniecki, F. Angeli, Milano.

r o z d z i a ł y  w  k s i ą ż k a c h

Manterys, A.: The conceptions of Thomas and Znaniecki, [w:] id. Classical Idea of Definition of the Situation, Warszawa.

a r t y k u ł y
Gasparski, W.: Floriana Znanieckiego teoria działalności, „Prakseologia”, nr 140.

(J.S.).; (B.G.): Władysław Markiewicz jako kontynuator szkoły pamiętnikoznawstwa F. Znanieckiego, „Pamiętnikarstwo Polskie”, nr 1/2.

Jakubczak, F.: Jan Szczepański jako uczeń Floriana Znanieckiego i opiekun naukowy placówek pamiętnikoznawstwa, „Pamiętnikarstwo Polskie”, nr 1/2.

König, M.: William I. Thomas/Florian Znaniecki – 'The Polish Peasant in Europe and America’, [w:] D. Kaesler, L. Vogt (red.), Hauptwerke der Soziologie, Kröner, Stuttgart.

Niebroj, K.: Rozwinięcie tezy Protagorasa w filozofii kulturalistycznej Znanieckiego, „Folia Philosophica”, nr 18.
Okraska, R.: Upadek cywilizacji zachodniej według Floriana Znanieckiego 2, „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 36.
Pawłowska, A.: rec. z O. Sochacki (red.), Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Wydawnictwo Gdańskie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio K, Politologia 7.
Szczepański, J.: Florian Znaniecki’s Concept of a Humanistic, Panhuman Civilization of Persons Wise and Good, „Dialogue and Universalism”, t. 10 (12)

Weinberg, Achille, Le paysan polonais, itinéraire d’un migrant, „Sciences Humaines”, nr 8 (108).

2001
k s i ą ż k i
Abel, T.: The Columbia Circle of Scholars. Selection from the Journal (1930-1957), Edited and introduced by Elżbieta Hałas, Peter Lang, Frankfurt am Main.

Rotkiewicz, H. (red.): Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Ziółkowski, M. (red.): Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości, Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań.

r o z d z i a ł y  w  k s i ą ż k a ch 

Hałas, E.: 2001, Proces cywilizacyjny w poglądach Floriana Znanieckiego, [w:] ead., Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa s. 197-210.

Hałas, E.: 2001, Wychowanie do demokracji w ujęciu Floriana Znanieckiego, [w:] ead., Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa s. 260-280.

a r t y k u ł y

Baena, Victoriano Camas, Olvido y vigencia de El campesino polaco en Europa y América, „Empiria”, nr 4
Chapoulie, J-M.: Comment écrire l’histoire de la sociologie: l’exemple d’un classique ignoré, Le paysan polonais en Europe et en Amérique, “Revue d’Histoire des Sciences Humaines” 2 (nr 5).

Dąbrowska, J.; Ewa Romanowska, Myśl społeczna a wychowanie – inspiracje dla współczesności : sprawozdanie z sesji naukowej na temat Floriana Znanieckiego – Warszawa, 17 kwietnia 2000 r., „Nowy Test”, nr 1.

Dulczewski, Z.: Historia życia Floriana Znanieckiego, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie, inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Gajda, J.: Koncepcje Floriana Znanieckiego – zbieżne z założeniami pedagogiki kultury (głos w dyskusji), [w:] H. Rotkiewicz  (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Gasparski, W,: Floriana Znanieckiego teoria działalności, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Gładysz, A.: Florian Znaniecki – filozof i socjolog kultury (ze wspomnień jego ucznia), „Edukacja Dorosłych”, nr 1.

Goriszowski, W., Piotr Kowolik: Poglądy Floriana Znanieckiego na funkcje socjologii wychowania i pedagogiki, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1/2.

Jankowska, D.: Z Florianem Znanieckim wokół wartości, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Jankowski, D.: W poszukiwaniu szansy otwarcia się szkoły, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Kubin, J.: Etos nauki inspiracją kultury intelektualnej, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Marczuk, St.: Aktualność socjologii wychowania Floriana Znanieckiego, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, nr 2.

Pankowska, K.: Rola według Znanieckiego a rola w dramie, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Rotkiewicz, H.: Wstęp [w:] ead. Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Ruciński, St.: Przyszłość cywilizacji zachodniej. Przemiana czy upadek? Próba odpowiedzi odwołującej się do analiz Floriana Znanieckiego, [w:]  H. Rotkiewicz  (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Szczepański, J.: Szkoła Floriana Znanieckiego, [w:]  H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Szczęsny, W. W.:  Rzeczywistość kulturowa w ujeciu Floriana Znanieckiego – inspiracje dla przyszłości, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Świda-Zieba, H.: Typ „ludzi dobrze wychowanych” – aktualna refleksja pedagogiczna, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczsności,  Żak, Warszawa.

Tarkowska, E.: Czas a cywilizacja przyszlości. Na marginesie Ludzi teraźniejszych, [w:] M. Ziółkowski, (red.), Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości, Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań.

Tittenbrun, J.: Floriana Znanieckiego teoria osobowości a zróznicowanie społeczne, [w:] M. Ziółkowski, (red.), Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości, Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań.

Valastro, O. M.: „Le Paysan Polonais en Europe et en Amérique: récit de vie d’un migrant”. Compte rendu critique, „Esprit critique”, t. 3, nr 11.

Weymann, A.: Thomas, William Isaak; Znaniecki, Florian Witold, The Polish Peasant in Europe and America. Monograph of an Immigrant Group, [w:] S. Papcke, G. W. Oesterdiekhoff  (red.), Schlüsselwerke der Soziologie, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden,  

Wojnar, I.: Floriana Znanieckiego utopia humanistyczna, [w:]  H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie, inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Wróblewska, T.: Filozofia wartości Floriana Znanieckiego, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki: myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Żak, Warszawa.

Ziółkowski, M.: Wstęp, [w:] id., (red.): Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości, Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań.

Ziółkowski, M.: Przyczynek do portretu ludzi teraźniejszych. Mentalność Wielkopolan. Rzeczywistość, stereotyp czy perswazyjne argumenty, [w:] id. (red.), Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości, Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań.

Znaniecka-Lopata, H.: Florian Witold Znaniecki: A Sociologist of Two Worlds”, [w:] J.  Mucha, D. Kaesler, W. Wincławski, (red.), Mirrors and Windows. Essays in the History of Sociology , Wydawnictwo UMK, Toruń.

2002

k s i ą ż k i

Kaczyński, G. J.: Conoscenza come professione : la sociologia della conoscenza di Florian Znaniecki, Franco Angeli Edizioni, Milano.

r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k

Skurjat, K.: Problematyczność prawdy. Wobec dezintegracji pozytywistycznych ideałów poznania, [w:] ead., Znaczenie i wartość. Studia z polskiej   filozofii kultury XX wieku, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.

Szacki, J.: Polska odmiana socjologii humanistycznej: Znaniecki [w:] id., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie nowe, Warszawa.
a r t y k u ł y
Guth, S., Ch. Schrecker: From The Rules of Sociological Method to The Polish Peasant. A Comparative View of Two Foundational Texts, „Journal of Classical Sociology”, 2 (3), (November 1). 

Hałas, E.: Różnice kulturowe a konflikty międzygrupowe, „Szkice Humanistyczne”, t. 2, nr 3-4.

Kłoskowska, A.: Systemy kultury w kulturalistycznej teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.

Niżnik, J.: Technologowie i mędrcy Floriana Znanieckiego a społeczeństwo współczesne, „Szkice Humanistyczne”, nr  3-4, Olsztyn.
Sitek, W.: Florian Znaniecki, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Turos, L.: Wychowanie w ujęciu Floriana Znanieckiego, „Wszechnica Polska”, nr 1. .
2003
a r t y k u l y
Izdebska, K.: Między dewiantem a supermanem: teoria stosunków społecznych Floriana Znanieckiego w analizie norm i wzorów zachowań płciowych, „Firma i Rynek”, nr 2/4.

Mucha, J.: The Concept of „Social Relations” in Classic Analytical Interpretative Sociology: Weber and Znaniecki, „Research Networks”, 21: Social Theory. 6th ESA Conference, 

Sieńko, M.: Floriana Znanieckiego wizja filozofii, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 9.

Szczurkiewicz, T.: Profesor Znaniecki, [w:] Tadeusz Alek-Kowalski, Nauka-Wielkopolska-Uczeni. Szkice socjologiczne, Wydawnictwo PTPN, Poznań.

2004

a r t y k u ł y

Chabowski, M.: Florian Znaniecki – obrońca i krytyk naukowej psychologii społecznej, [w:] S. Kowalik, D. Szmelter (red.), Prekursorzy psychologii społecznej na nowo odkrywani, Wydawnictwo SKNPS, Bydgoszcz.  

Hałas, E.: Znaniecki Florian Witold, [w:] Encyclopedia of Social Theory, pod red. George’a Ritzera, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi

2005
a r t y k u ł y 

Czekaj, K.: Aleksander Wallis. O szkole chicagowskiej i socjologii poznańskiej, czyli krótka rozprawa o Parku, Burgessie i Znanieckim, [w:] A. Majer, B. Jałowiecki, M. S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa.

Hałas, E.: Klasyczna socjologia kulturowa: nowe odczytanie spuścizny Floriana Znanieckiego, „Studia Socjologiczne”, 3 (178),

Hałas, E.: Socjologia kulturowa: nowe odczytanie spuścizny Floriana Znanieckiego, [w:] J.  Mucha, W. Wincławski, Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Ślęzak, M.: Florian Znaniecki jako prekursor współczesnej socjologii kultury fizycznej w Polsce, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, t. 8, z. 3/4.

Tripier, P.: Une sociologie pragmatique, [w:] W. I. Thomas, F. Znaniecki, Le paysan polonais en Europe et en Amérique : récit de vie d’un migrant, Chicago, 1919, A. Collin, Paris.

Woś, M.: Salezjański system wychowania a socjologia wychowania Floriana Znanieckiego, „Seminare: Poszukiwania Naukowo-Pastoralne”, t. 21.

2006
a r t y k u ł y
Galor, Z.: Własność a stadia rozwoju ekonomicznego i dezorganizacja społeczna w pracy W. I. Thomasa, F. Znanieckiego: Chłop polski w Europie i Ameryce, [w:] B. Goryńska-Bittner (red.), Między minionym a obecnym. Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych, AR w Poznaniu, Poznań.
Hałas, E.: Classical Cultural Sociology. Florian Znaniecki’s Impact in a New Light, „Journal of Classical Sociology”, t. 6.

Hałas, E.: Klasyczna socjologia kultury. Nowe odczytanie spuścizny Floriana Znanieckiego, [w:] J. Mucha, W. Wincławski (red.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcje, Toruń.

Kasperek, A., K. Łągiewka: Wokół zagadnienia działalności: szkic o pewnych wątkach filozofii i socjologii Floriana Znanieckiego, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 1.

Knapik, T.: Człowiek w filozoficznej refleksji Floriana Znanieckiego, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 1.

Kuszyk-Bytniewska, M.: Floriana Znanieckiego socjologia wiedzy i nauki, [w:] P. Bytniewski i M. Chałubiński (red.), Teoretyczne Podstawy Socjologii Wiedzy, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Leoński, J.: Ekologia społeczna Floriana Znanieckiego, „Diametros” nr 9. 

Mucha, J.: The Concept of „Social Relations” in Classic Analytical Interpretative Sociology: Weber and Znaniecki, „Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, 91 (1).

Skurjat, K.: Kultura jako wartość i jako system wartości, „Analiza i Egzystencja”, t. 3.

Szacki, J.: W kręgu filozofii Floriana Znanieckiego, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 1.

Szahaj, A.: Filozofia kultury jako filozofia pierwsza (uwagi wstępne), [w:] Z. Rosińska, J. Michalik (red.), Co to jest filozofia kultury?, Warszawa.

Tyszka, K.: Komunizm w katastroficznych diagnozach kultury europejskiej, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1.

Wincławski, W.: Józef Obrębski i Józef Chałasiński z Bronisławem Malinowskim i Florianem Znanieckim w tle, „Sprawy Narodowościowe”, 29.

Zamecki, S.: Na marginesie rozprawy: Florian Znaniecki: Przedmiot i zadania nauki o wiedzy, „Kwartalnik Rozwoju nauki i Techniki”, r. 51, nr 2.

Zieliński, W.: Podmiotowe doświadczanie działań: relektura wybranych uwag Znanieckiego, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 1.

2007

r o z d z i a ł y k s i a ż e k

Czekaj, K.: Szkoła Chicagowska a Znaniecki i instytucjonalizacja socjologii polskiej do 1939 roku, [w:] id., Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
a r t y k u ł y
Hałas, E.: Culture and Power: Possibilities and Responsibilities for the World-Society, „Polish Sociological Review”, 2 (158).

Kopciuch, L.: O specyfice polskiego katastrofizmu międzywojennego (Witkacy – Znaniecki) na tle koncepcji zachodnich, „Parerga”, t. 3,

Liao, T. F., E. Hałas: Editors’ Introduction: Cultural Becoming and Cultural Sciences, „Polish Sociological Review”, nr 2 (158)..

Liao, T. F., C. Hronis: The Polish Peasants and the Sixth Life Course Principle, „Polish Sociological Review”, nr 2 (158).

Lüschen, G.: Sociology of/as Culture: The Unfinished Methodology of Florian Znaniecki, „Polish Sociological Review” nr 2 (158).  
Schneider, D.: Polish Peasants into Americans: U.S. Citizenship and Americanization among Polish Immigrants in the Inter-War Era, „Polish Sociological Review”, nr 2 (158).                  Tacq, J.: Znaniecki’s Analytic Induction as a Method of Sociological Research, „Polish Sociological Review”, 2 (158).

Wiley, N.: Znaniecki’s Key Insight: The Merger of Pragmatism and Neo-Kantianism, „Polish Sociological Review”, nr 158.

Zieliński, W.: Znanieckiego wskazówki dla współczesnej etyki: komentarz do „Noty metodologicznej”, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 2.

Zieliński, W.: Z Florianem Znanieckim w poszukiwaniu właściwego kształtu cywilizacji przyszłości, „Miscellanea Sociologica et Philosophica”, nr 8.

2008
k s i ą ż k I
Kaczyński, G. J.: La connaissance comme profession: la démarche sociologique de Florian Znaniecki; traduction de l’italien et présentation Salvatore Maugeri, L’Harmattan, Paris.
Łukasiewicz, K. (red.): Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, Oficyna Wydawnicza Arboretum. [Zawiera również wybór artykułów Floriana Znanieckiego z lat 1934-1937. 
a r t y k u ł y
Abbott, A., R. Egloff: The Polish Peasant in Oberlin and Chicago, „American Sociologist”, t. 39 (4) (DECEMBER).

Hałas, E.: Florian Znaniecki, [w:] Encyclopedia of Life Course and Human Development, Gale, Detroit.

Hałas, E.: Wstęp do wydania polskiego, [w:] Florian Znaniecki, Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jagoszewska, J.: Obiektywność czy subiektywność? Problem statusu kultury według Znanieckiego, [w:] K. Łukasiewicz (red.), Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, Arboretum, Wrocław.   

Karnat-Napieracz, A.: Od filozofii ku socjologii: Floriana Znanieckiego program reformy nauk humanistycznych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”. Studia Sociologica. [nr] 2.

Kuszyk-Bytniewska, M.: Odkrywanie Znanieckiego. O niezrealizowanej recepcji Floriana Znanieckiego, „Rocznik Lubuski”” t. 34, cz. 2.

Kwiatkowska, E.: O możliwych interpretacjach koncepcji  systemów kulturalnych i ładów aksjonormatywnych (na podstawie „Wstępu do socjologii” i „Nauk o kulturze” Floriana Znanieckiego), [w:] K. Łukasiewicz (red.), Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, Arboretum, Wrocław.    Kwiatkowska, E.: System aksjonormatywny a pojecie anomii, [w:] K. Łukasiewicz, (red.), Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, Arboretum, Wrocław.   

Łukasiewicz, K.: Wokół bestsellera Floriana Znanieckiego, [w:] id. (red.), Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, Arboretum, Wrocław.

Sinatti, G.: The Polish Reasnat revisited. Thomas and Znaniecki’s Classic in the Light of Contemporary Transnational Migration Theory, „Sociologica” 2.

Wolska, D.: Doświadczanie rzeczywistości jako doświadczenie wartości w świetle kulturalizmu Floriana Znanieckiego, [w:] K. Łukasiewicz (red.), Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, Arboretum, Wrocław.

Żurko, J., Wojciech Sitek jako interpretator Floriana Znanieckiego, [w:] K. Łukasiewicz (red.), Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, Arboretum, Wrocław.

2009

r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Karnat-Napieracz, A.: Analiza wybranych koncepcji socjologii klasycznej, w: ead., Tożsamość, czyli świadomość redivivus, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
a r t y k u ł y

Bielcka-Prus, J.: Floriana Znanieckiego model edukacji w społeczeństwie obywatelskim, [w:] M. Szyszka (red.), Społeczeństwo – przestrzeń – rodzina, Wyd. KUL, Lublin.
Borzym, St.: Philosophical Presumptions of Culturalism (Filozoficzne założenia kulturalizmu), „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
Chmielewski, A.: Florian Znaniecki’s Sociology of Knowledge (Socjologia wiedzy Floriana Znanieckiego), „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
Goćkowski, J.: Floriana Znanieckiego technologia społeczna: terapia cywilizacji zachodniej i metoda konstrukcji cywilizacji przyszłości, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
Hałas, E.: Socjologia kulturowa: tradycja i nowe perspektywy, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
Kuszyk-Bytniewska, M.: Znaniecki Florian Witold, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, http://www.ptta.pl/pef/
Luczewski, M.: Revisiting Boudon, Znaniecki and Polish Peasants, [w:] M. Cherkaoui and P. Hamilton (ed.), Raymond Boudon. A Life in Sociology, Bardwell Press, Oxford.
Markiewicz, W.: Floriana Znanieckiego proces narodowotwórczy i koncepcja narodu, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
Mikułowski-Pomorski, J.: Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
Olbromski, C. J.: Intencjonalność działania spolecznego – kontekst pojęcia 'Verstehen’. Polemika z M. Weberem i F. Znanieckim, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
Zuber, M.: (Floriana Znanieckiego wizja socjologii wiedzy a współczesne nurty socjologii poznania naukowego, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 45, z. 2.
2010
k s i ą ż k i
Hałas, E.: Towards the World Culture Society: Florian Znaniecki’s Culturalism, P. Lang, Frankfurt am Main.

Hałas, E., Andrzej Kojder (red.): Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
a r t y k u ł y
Bulmer, M.: „The Polish Peasant in Europe and America”: A Neglected Classic, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, 10, 3.
Chodkowska, M.: Dylemat roli uczonego – inspiracje Floriana Znanieckiego dla rozumienia i rozwiązywania współczesnych problemów edukacyjnych i społecznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin, Nr 2805.
Gorlach, K.: Kto dzisiaj czyta Znanieckiego?: ludzie teraźniejsi i koncepcja rozwoju neoendogennego, [w:] E. Halas, A. Kojder (red.) Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Hałas, E.: Wprowadzenie. Obecność spuścizny socjologicznej Floriana Znanieckiego, [w:] E. Halas, A. Kojder (red.) Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Hałas, E.: From the Methodological Note to the Method of Sociology: Florian Znaniecki’s Role in the Methodological Debate in Interwar American Sociology, [w:] E. Hałas, Ch. Schrecker (red.), Transatlantic Voyages and Sociology. The Migration and Development of Ideas, Ashgate.
Hammerley, M.: The Case of the Disappearing Dilemma: Herbert Blumer on Sociological Method, „History of the Human Sciences”, t. 23 (5) (DECEMBER).

Knapik, T.: Kultura i wartości w ujęciu Witolda Rubczyńskiego i Floriana Znanieckiego              „Studia z Filozofii i Polskiej”, t. 5.
Kunikowski, St.: Florian Znaniecki rodem z Kujaw – wybitny socjolog i pedagog, „Zeszyty Naukowe WSHE” (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku), t. 30, Seria C Nauki Pedagogiczne, z. 9, Osobowe i społeczne wyznaczniki współczesnego wychowania.
Stanley, L.: To the Letter: Thomas and Znaniecki’s The Polish Peasant and Writing a Life, Sociologically, „Life Writing”, t. 7, nr 2.
Sułek, A.: „To America!” – Polish Sociologists in the United States after 1956 and the Development of Empirical Sociology in Poland, „East European Politics and Societies”, 24 (3), (March 8).
Szast, M.: Życie i twórczość Floriana Znanieckiego – jednego z najwybitniejszych socjologów XX wieku, „Społeczeństwo i Rodzina: stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 1.

Wisniewska, L. M., Desestructuración de la familia tradicional polaca: recordando la obra de Znaniecki, „Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado”, T. 14, nr 3.

Woleński, J.: Kultura i wartości w ujęciu Witolda Rubczyńskiego i Floriana Znanieckiego, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 5.
Ziółkowski, M.: Człowiek jako twórca wiedzy. Podmiotowość a uwarunkowania kulturowe i społeczne, [w:] E. Halas, A. Kojder (red.) Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
2011
r o z d z i a ł y k s i ą ż e k
Wincławski, W.: Znaniecki Florian, [w:] id., Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
a r t y k u ł y
Choczyński, M.: Wychowanie jako proces społeczny w teorii Floriana Znanieckiego, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, nr 6.
Gawor, L.: Światopoglądowy wymiar kryzysu kultury europejskiej z przełomu XIX i XX wieku w perspektywie kulturalizmu Floriana Znanieckiego, [w:] St. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek (red.), Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Hałas, E.: Przedmowa do wydania polskiego [w:] Florian Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kraśko, N.: Poznań a początki socjologii w Polsce, „Nauka” (Wrocław), nr 1.
Kwilecki, A.: Pionierskie przedsięwzięcia badawcze poznańskiej socjologii 1921-1922. Konkurs na życiorys własny pracownika fizycznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 73, z. 2.
Przestalski, A., J. Włodarek: „Wstęp”, [w:] Florian Znaniecki, Współczynnik humanistyczny, PTPN, Poznań.
Syrek, E.: Ciało i zdrowie w socjologii wychowania Floriana Znanieckiego, „Nowiny Lekarskie”, 80/5.
2012
a r t y k u ł y
Albig, J. W., J. E. Hulett jr., D. R. Taft, R., B. F. Timmons: Florian Witold Znaniecki 1882–1958. Wspomnienie o Florianie Znanieckim podane przez Uniwersytet Stanowy Illinois w uchwale dnia 13 października 1958 r., „Roczniki Historii Socjologii”, t. 2.

Borzym, St.: Filozoficzne założenia kulturalizmu, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4.

Bryl, St. R.: Filozoficzne ujecie istoty ciała w koncepcji Floriana Znanieckiego, „Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu”, nr 36.

Grubich, B.: Czy Florian Znaniecki byłby dziś antyglobalistą? Rozważania na temat ruchu antyglobalistycznego w kontekście teorii cywilizacji, [w:] W. Kuligowski, A. Pomieciński (red.), Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Irek, M.: New Wave, Old Ways? Post-accession Migration from Poland Seen from the Perspective of the Social Sciences, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Sociologica, R. IV, t. 2.
Knapik, T.: Pragmatyzm w Polsce – wczesne reakcje, pierwsze wzmianki, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, t.1 (24).
Knapik, T.: Zagadnienie wartości w pismach filozoficznych Floriana Znanieckiego, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 7.
Sztaba, M.: Pedagogiczna rola katechety w kontekście idei „społeczeństwa wychowującego” Floriana Znanieckiego i „nauczania wychowującego” Johanna F. Herbarta, „Katecheta : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii”, R. 56, nr 9.
Wieruszewska, M.: Dzieło „Chłop polski w Europie i Ameryce”, czyli o pożytkach z czytania klasyków, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. 38, z. 2.
Wincławski, W.: Wstęp do socjologii Floriana Znanieckiego – wyzwanie rzucone polskiej socjologii i jego następstwa (dziewięćdziesiąta rocznica publikacji dzieła), „Roczniki Historii Socjologii”, t. 2.

Wincławski, W.: Wspomnienie o Florianie Znanieckim podane przez Uniwersytet Stanowy Illinois w uchwale dnia 13 października 1958 r.: przekład na język polski, zdjęty przez cenzurę PRL, „Roczniki Historii Socjologii”, t. 2.

2013

k s i ą ż k i
Pyszczek, G.: Nadnormalność jako zjawisko społeczne: wokół klasycznej koncepcji Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
a r t y k u ł y
Adamczyk, M. D.: The ideals and goals of education according to Florian Znaniecki sociological theory, „Universitas Gedanensis”, R. 25, t. 46.

Benisz, W.: Ekologia ludzka Znanieckiego a ekologia społeczna szkoły
chicagowskiej — podobieństwa, różnice, nawiązania, „Roczniki Historii Socjologii”, t. 3.
Ciżewska, E., Filozofia kultury w stanie wrzenia. Wstęp do Upadku cywilizacji zachodniej Floriana Znanieckiego, [w:] Florian Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Jawor, A.: Czy Jezus był zboczeńcem? Nienormalni, którzy są prawodawcami świata, w koncepcji Floriana Znanieckiego, „Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences Adeptus”, nr  1.
Kuszyk-Bytniewska, M.: Znaniecki i Husserl o rzeczywistości kulturowej i jej badaniu. Onto-epistemologiczna interpretacja współczynnika humanistycznego, „Studia Metodologiczne”, nr 31.

Messerschmidt, N.: Zur Humanistischen Soziologie Florian Znanieckis. Ein Rückblick auf die biographische Methode am Institut für Soziologie der Adam-Mickiewicz-Universität, Posen in der Zwischenkriegszeit (1920-1939), „BIOS”, r. 26, z. 2.

Przestalski, A.: Wątki socjologiczne w twórczości filozoficznej Floriana Znanieckiego, [w:] J. Kaczmarek, A. Przestalski, Od przeszłości ku nowym horyzontom. W kręgu historii socjologii, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
Vaitkus, S.: Florian Znaniecki’s Theory of the Social Person, [w:] J. Kaczmarek, A. Przestalski, Od przeszłości ku nowym horyzontom. W kręgu historii socjologii, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
2014
k s i ą ż k i
Bednarz-Grzybek, R., M. Chodkowska: Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

a r t y k u ł y
Hałas, E.: Wychowanie i kultura demokratyczna. Zarys poglądów Floriana Znanieckiego, „Zoon Politikon”, nr 5.
Kojkoł, J.: Philosophical foundations of education – S. Hessen and F. Znaniecki, „Colloquium”, nr 2.
Maniam, Vegneskumar: The Memoir Method in Educational Research – From an Australian Perspective, „Qualitative Sociology Review” (QSR), 10(3), (July 31).
Mianowski, J.: Znaczenie kryzysu w refleksji Floriana Znanieckiego nad cywilizacją, „Forum Socjologiczne”, t. 5.
Przyłębski, A.: (wywiad) Ożyje wielka myśl Znanieckiego, „Życie Uniwersyteckie”, (wrzesień).
Puczyński, P.: Idea społeczeństwa narodowego Floriana Znanieckiego w warunkach demokratycznych na przykładzie III Rzeczypospolitej Polskiej, „Pogranicze”, t. 23.
Wojtaś, J.: Zadania społeczne wychowania w koncepcji Floriana Witolda Znanieckiego i ich współczesne odniesienia, [w:] B. Jędrychowska (red.), Nauczyciel: zawód, powołanie, uwikłanie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, Legnica.
Zaworska-Nikoniuk, D.: Zastosowanie współczynnika humanistycznego w jakościowej orientacji badawczej: (re)interpretacja teorii Floriana Znanieckiego, „Pedagogika Społeczna”, R. 13, nr 1.
2015
r e c e n z j e
Kabacińska-Łuczak, K., R. Bednarz rec. z:  Grzybek, M. Chodkowska: Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 33.
a r t y k u ł y
Hałas, E.: Wychowanie i kultura demokoratyczna. Zarys poglądów Floriana Znanieckiego, „Zoon Politikon”, t. 5.
Lisiecki, St.: Florian Znaniecki i Janusz Ziółkowski. O tradycji i kontynuacjach badań nad wartościowaniem przestrzeni miasta, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 77 (1).
Messerschmidt, N.: Zur Humanistischen Soziologie Florian Znaniecki. Ein Rückblick auf die biographische Methode am Institut für Soziologie der Adam-Mickiewicz-Universität, Posen in der Zwischenkriegszeit (1920-1939), „BIOS – Zeitschrift für Biografieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen”, nr 26 (2).

Murrmann, J.: Revisiting Znaniecki’s cultural theory: different forms of contemporary tourism in terms of their contribution to „the world culture society”, „Folia Turistica”, nr 37. 

Pries, L.: Florian Znaniecki und William I. Thomas „The Polish Peasant in Europe and America”. Eine Grundlegung der Soziologie und der Migrationsforschung, [w:] J. Reuter, P. Mecheril (red.), Schlüsselwerke der Migrationsforschung. Pionierstudien und Referenztheorien, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
2016
a r t y k u ł y
Bulmer, M.: Znaniecki, Florian (1882–1958), [w:] The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism, John Wiley & Sons

Cichocki, P.: Znanieckiego teoria cywilizacji, „Humaniora”, 1 (13).

Czajka, Ł.: Znaniecki jako krytyk ideologii bolszewickiej, „Humaniora”, 1 (13).

Dyczek, B.: Relacja miedzy czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury, „Forum Socjologiczne”, t. 7, nr 8.

Hałas, E.: Crisis or Fluidity? Florian Znaniecki’s Theory of Civilization, „Historicka Sociologie”, nr 2.

Kaplan, R. M.: My Childhood Memories of Florian Znaniecki, „American Sociological Association”, t. 44, nr 1.

Krasnodębski, Z.: Polacy – naród czy społeczeństwo. Rozważania w nawiązaniu do Floriana Znanieckiego, „Humaniora”, 1 (13).

Łukasiewicz, K.: Polak w Ameryce. Znaniecki i inni o kulturze amerykańskiej, „Humaniora”, 1 (13).

Messerschmidt, N.: The Empirical Researcher of Humanistic Sociology by Florian Znaniecki in the Interwar Period – Political Historical Context and Essential Aspects of Theory and Methodology, [w:] K. Podemski (red.), Socjologia humanistyczna a badania jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.

Prozerskij, V. V., B. Łazarczyk: Fenomen kultury w koncepcjach Floriana Znanieckiego i Pitrima Sorokina, [w:] J. Skoczyński (red.), Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Przyłębski, A.: Wstep. Florian Znaniecki jako człowiek, obywatel i twórca, „Humaniora”, 1 (13).

Przyłębski, A.: Kulturalizm Znanieckiego w świetle kulturalizmu hermeneutycznego, „Humaniora”, 1 (13).

Pyszczek, G.: Floriana Znanieckiego wizja reorganizacji kulturowej, „Humaniora”, 1 (13).

Ratajczak, W.: Znaniecki poeta, „Humaniora”, 1 (13).

Rotengruber, P.: Kultura jako przedmiot badań, kultura jako horyzont wartości. Pragmatyczny zwrot Floriana Znanieckiego, „Humaniora”, 1 (13).

Sieńko, M.: Aktualność filozofii Floriana Znanieckiego, „Humaniora”, 1 (13).

Vaitkus, S.: Florian Znaniecki’s Humanistic Coefficient as a Gateway to Qualitative Research, [w:] Krzysztof Podemski (red.), Socjologia humanistyczna a badania jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.

Wejnert, B., Application of Florian Znaniecki’s Theory and Methodology to the Analysis of Contemporary Immigration to the United States, [w:] Krzysztof Podemski (red.), Socjologia humanistyczna a badania jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.

Wierzchosławski, R. P., Floriana Znanieckiego Społeczne role uczonych w kontekście współczesnego naukoznawstwa i socjologii wiedzy naukowej, „Humaniora”. Czasopismo internetowe, nr 1 (13).

Wierzchosławski, R. P.: Florian Znaniecki, Alfred Schutz, Milieu Analysis and Experts Studies, [w:] Elżbieta Hałas (red.), Life-World, Intersubjectivity, and Culture. Contemporary Dilemmas, Peter Lang, Frankfurt am Main.

Woś, M.: Czego może nauczyć młode pokolenie socjologów spuścizna po Florianie Znanieckim?, „Edukacja Humanistyczna”, nr 2 (35).

Zemło, M.: Florian Znaniecki’s Sociology of Common Sense – An Overview of the Problem, „Zeszyty Naukowe KUL” R. 39 nr 4 (236).

2017
k s i ą ż k i
Kubera, J., Ł. Skoczylas (red.): Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Prejsnar-Szatyńska, S.: Problematyka ontologiczna w polskiej teorii socjologicznej: analiza myśli Floriana Znanieckiego, Tadeusza Szczurkiewicza, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków.
a r t y k u ł y
Buler, M., I. Grabowska: Social Remittances into Family Lives in The Polish Peasant in Europe and America, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Castañeda, E.: Transnationalism in the Lives of Migrants: The Relevance of Thomas and Znaniecki’s Work to Understand Migration, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Dojwa-Turczyńska, K.: Koncepcja i wyzwania dla elity wedle Floriana Znanieckiego, [w:] Kultura pokoju: kultura relacji z perspektywy środowisk, Majchrzak Natalia, Marek Helena, Walentynowicz Agnieszka (red.), Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań.
Dominiak, Ł. M.: O źródłach kreatywności Floriana Znanieckiego, „Filo-Sofija”, nr 36.
Grodzki, M.: Beyond The Polish Peasant: Znaniecki’s Scientific Ideal and its Potential Influence on the Contemporary Field of Transnational Studies, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Isański, J.: Pioneers, Migrants, Looters. Social Context of Settlement in the Polish Regained Territories, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Kubera, J., Ł. Skoczylas Ł., Ż. Szerksznis: Towards a Revival of Znaniecki’s Achievements? Florian Znaniecki’s Theory and Methodology: Their Presence in Citation Databases and Possible Applications in Contemporary Migration Studies, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Kubera, J.: Treść i znaczenie przestrzeni: idea odbudowy pałacu Tuileries w Paryżu w świetle teorii Floriana Znanieckiego, [w:] D. Gortych i Ł. Skoczylas (red.), Implanty pamięci społecznej : teoria i przykłady, Rys, Poznań.
Kujawa, I.: „Don’t Call Us ‘Polonia’”: Attitudes towards Migration, Migrants and Diaspora among Poles in South China, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Liao, T. F., Q. Hua: Beijing Migrant Workers’ Parental Attitudes toward Children, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main
Morawska, E.: Researching Migration with the Humanistic Coefficient: The Founding Premises, Types of Questions Asked and Proposed Generalizations, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Reisenauer, E.: The „Transnational” Polish Peasant, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Romaniszyn, K.: Theory on Disorganisation in Migrant Families in Contemporary Migration Research in Athens and Vienna, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Smolarkiewicz, E.: The Polish Peasant in Europe and America in the Context of Contemporary Migration Studies, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Tomaszewska, M.: O niektórych aspektach antagonizowania się kultur w społeczności turystów i mieszkańców: rozważania na kanwie teorii dezorganizacji i organizacji społecznej Thomasa i Znanieckiego – On some aspects of the antagonizing of cultures in the community of tourists and locals: reflections on the theory of disorganisation and social organization by Thomas and Znaniecki, „Multicultural Studies”, nr 2.
2018
k s i ą ż k i
Kaczmarczyk, M., C. M. Trepczyński: „The Polish Peasant” from the Perspective of Century, Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii, Seria: Stan Rzeczy, 2(15), Warszawa.

r o z d z i a ł y   k s i ą ż e k

Poniedziałek, J., Floriana Znanieckiego kulturalistyczna socjologia narodu, w: id., Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. 

a r t y k u ł y
Chojniak, A.: Relacja psychologii i humanistyki: ujęcie Floriana Znanieckiego i Jerzego Kmity, „Sensus Historiae: Studia Interdyscyplinarne”, nr  1.

Dominiak, Ł. M.: The Transatlantic Migration of Ideas: Florian Znaniecki in America in the years 1914-1919, „Stan Rzeczy”, 2 (15).

Dowgiałło, B.: When a Peasant Can Only Grieve or Rejoice: Thomas and Znaniecki’s Approach to Emotions, „State of Affairs” 2 (15).

Ferenc, T.: William I. Thomas i Florian Znaniecki. Czego nas uczą prekursorzy badań nad emigracją? „Kultura Współczesna”, 100.

Giordano, Ch.: Autobiographies or Portraits? Methodological Differences in Qualitative Social Research, „Eastern European Countryside”, t. 24: z. 1 (December).
Kaczmarczyk, M. R.: The Concept of Values in Florian Znaniecki’s Early Work, „State of Affairs”, 2 (15).

Kaczmarczyk, M.: When Philosophy Met Social Psychology, An Interpretation of The Polish Peasant in Europe and America, „European Journal of Sociology”, 59 (02).
Kaleta, A.: A Century of Humanistic Sociology and the Biographical Method, „Eastern European Countryside”, t. 24 (1).
Kuszyk-Bytniewska, M.: Florian Znaniecki o nauce: perspektywa onto-epistemologiczna, „Filozofia i Nauka”, t.  6.
Pyszczek, G.: Społeczna rola mędrca. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego, „Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne”, t. 6.
Pyszczek, G.: Fenomen jurodstwa w kontekście nadnormalności Floriana Znanieckiego, [w:] Szydłowska, W. (red.), Cezary Wodziński in memoriam, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Sołdra-Gwiżdż, T.: Metoda dokumentów osobistych Floriana Znanieckiego oraz metoda biograficzna i ich współczesne konotacje w socjologii, „Studia Śląskie”, t. 83.

Urbańska, S.: Gender, Families, Social Change, and the Rural–Urban Discourse: The Polish Peasant in Europe and America as a Study of Fears and Fantasies Related to Modernisation, „State of Affairs” 2 (15).
2019
k s i ą ż k i
Sosnowski, A.: (red.), Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego
pogranicza nauk humanistycznych: retrospektywa stulecia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn.
r o z d z i a ł y  k s i ą ż e k
Minakowski, M. J.: Florian Witold Znaniecki h. Krzywda, [w:] id., Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
a r t y k u ł y
Chojniak, A.: Florian Znaniecki’s Cultural Psychology Project, „Culture & Psychology”, 26 (1).
Cichocki, R., K. Jankowska: „Chłop polski w Europie i Ameryce” a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych, „Człowiek i Społeczeństwo”, t 47.

Delacroix, C.: 'Chłop polski w Europie i Ameryce’ jako (nadal) źródło inspiracji dla badań biograficznych i społecznego doświadczenia migracji, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.
Dopierała, R.: „Chłop polski w Europie i Ameryce” sto lat później, „Kultura i społeczeństwo”, nr 1.
Erdmans, M. P.: „Ja, jako psycholog, mówię ci…”: ontologiczna narracja uchodźcy opozycyjnego z epoki „Solidarności”, „Człowiek i społeczeństwo”, t 47.
Goldberg, C. A.: Chłop polski w Europie i Ameryce jako studium grup społecznych i budowania wspólnoty narodowej, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 47.

Gońda, M.: rec. z J. Kubera, Ł. Skoczylas, (red.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1917.
Hermanowicz, J. C.: Change – social and personal: Thomas and Znaniecki’s „The Polish peasant” for the study of present-day change in global higher education, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 81, z. 4.

Kacperczyk, A.: Revealing the Silenced Spots: The Influence of Thomas and Znaniecki on the Study of Marginalized Aspects of Social Life, „Qualitative Sociology Review”, t. 16.

Kaleta, A.: Sto lat „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce”, [w:] Demokracja, socjalizacja, wychowanie : publikacja dedykowana profesorowi Janowi Papieżowi na siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej i nauczycielskiej, Wydawnictwo Uniwersteytu Gdańskiego, Gdańsk.
Kaleta, A.: A Century of Humanistic Sociology and the Biographical Method, „Eastern European Countryside”, t. 24, nr 1.
Kaźmierska, K.: Pamiętnik imigranta jako przedmiot analizy w „Chłopie polskim w Europie i Ameryce”. Refleksja w stulecie wydania, „Człowiek i społeczeństwo”, t.  47.

Knast, P. K.: Kultura i bezpieczeństwo: uwagi na marginesie socjologii Floriana Znanieckiego, [w:] G. Górski, K. Garczewski, A. Garczewska, A. Potoczek, Bezpieczeństwo w Polsce i Europie. Wybrane Aspekty, Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, Toruń.

Koprowski, P.L Stefan Żeromski and Florian Znaniecki on the Danger of Influence of Bolshevik Ideology „Slavia Orientalis”, T. 68, nr 3.

Krajewska, M.: Commemorating the 100th Anniversary of „The Polish Peasant in Europe and America”, „Eastern European Countryside”, nr 25.

Kubera, J.: Nie tylko 'Chłop polski’. Poznańska szkoła socjologii Znanieckiego jako problem socjologiczny i badawczy, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.

Kwieciński, Z.: Florian Znaniecki jako pedagogiczny marzyciel, „Studia Edukacyjne”, 52.
Luczys, P.: Niechciane dziedzictwo. Piąty tom „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” a Chicago początku XX wieku, „Człowiek i społeczeństwo”, t. 47.
Małek J.: Florian Znaniecki (1882-1958). Życie i dzieło, [w:] A. Sosnowski (red.), Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnegopogranicza nauk humanistycznych: retrospektywa stulecia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn.
Matusik, P.: Nauczyciel i Mistrz : laudacja na cześć prof. Floriana Znanieckiego z okazji dziesięciolecia pracy na Uniwersytecie Poznańskim, 4 maja 1929 roku, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1.

Mucha, J.: 'Chłop polski w Europie i Ameryce’ a brak kwestii przywództwa etnicznego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.
Nowak, M., O intrygującym, choć nieco zapomnianym stulatku. Wprowadzenie redaktora tomu, „Człowiek i społeczeństwo”, t. 47.
Nowak, M., P. Luczys: Emocje w autobiografii Władka. Metoda autobiograficzna Thomasa i Znanieckiego na tle przykładu współczesnej analizy Fritza Schützego, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 47.

Nowak, M., P. Luczys: Emocje w 'Chłopie polskim…’. Reminiscencje badaczy na podstawie autobiografii Władka, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.

O’Neil, M.: Badania biograficzne w ruchu: teoretyzowanie, doświadczanie, wyobrazenie (szkoła chicagowska – reinterpretacja), „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.

Pilch, T.: Między pedagogiką społeczną a socjologią wychowania Floriana Znanieckiego. Wartości poznawcze i rozwojowe pogranicza nauk, [w:] A. Sosnowski (red.), Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza nauk humanistycznych: retrospektywa stulecia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn.

Pudłocki, T.: Poland in 1919 in the Eyes of Edith Brahmall Cullis-Williams, „Rocznik Przemyski”, t. 55, History z. 3 (23).
Sajdera, J.: Lektury znaczące: refleksja nad obszarami aktywności naukowej Marii Dudzikowej inspirowana socjologiczną teorią wychowania Floriana Znanieckiego, „Studia z Teorii Wychowania : półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN”, t 10, nr 1.
Sakson, A., Interpretacja myśli naukowej Floriana Znanieckiego w rozwoju socjologii ziem zachodnich i północnych po II wojnie światowej. Uwagi i refleksje, [w:] Adam Sosnowski (red.), Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza nauk humanistycznych: retrospektywa stulecia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn.

Semenova, V., E. Rozhdestvenskaya: Dziedzictwo Floriana Znanieckiego w kontekscie dyskursu rosyjskiego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.

Sosnowski, A., Wstęp do tekstów zamieszczonych w pracy zbiorowej, [w:] idem (red.), Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza nauk humanistycznych: retrospektywa stulecia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn.

Sosa, A.: La inducción analítica como método sociológico desde una perspectiva histórica, „Cinta de moebio”, t. 64.

Sosnowski, A., Znaczenie zasady „współczynnika humanistycznego” Floriana Znanieckiego dla rozwoju współczesnej socjologii jakościowej , [w:] id. (red.), Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza nauk humanistycznych: retrospektywa stulecia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn.

Sosnowski, A., K. Wasilewski, Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza na gruncie nauk humanistycznych A. Sosnowski (red.), Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnegopogranicza nauk humanistycznych: retrospektywa stulecia, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn.

Stebbins, R. T.: Znaniecki, Florian (1882-1958), [w:] Wiley Blackwell Encyclopedia of Sociology, George Ritzer (ed.), Wendy Wiedenhoft Murphy (ed.), 2nd Edition Wiley-Blackwell.

Waniek, K.: Emigracja Władka Wisniewskiego jako ucieczka – reinterpretacja trzeciego tomu 'Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” w świetle metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4.

2020

a r t y k u ł y

Bugaj, T.: Współczynnik humanistyczny Floriana Znanieckiego jako główny postulat kulturoznawczych badań terenowych w krajach byłego ZSRR, [w:] E. Dubas, A. Słowik (red.), W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Cataldi, Silvia, Gennaro Iorio, What is the Relationship between Theory and Research? Current Points from The Polish Peasant, „Italian Sociological Review”, 10 (2S), s. 489-502.

Fin, A.: An ethnic relations between immigrant-based groups in the light of Florian Znaniecki’s Theory. (Ethnic relations as a type of social relations: Case study on Polish-Ukrainian relations in diaspora situation), „Italian Sociological Review”, t. 10, nr 2 Special Issue.

Kacperczyk, A.: Revealing the Silenced Spots: The Influence of Thomas and Znaniecki on the Study of Marginalized Aspects of Social Life, „Qualitative Sociology Review”, t. 16, nr 4.

Kaczmarczyk, M.: The Concept of Values in Florian Znaniecki’s Early Work, „Italian Sociological Review”, t. 10, nr 2 Special Issue.

Kawa, J.: Wpływ teorii i koncepcji polskiego socjologia Floriana Znanieckiego na dobrostan życia i rozwój nauki, „Pedagogia Ojcostwa: katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny”, nr 1.
Krajewska, M.: Tracing the impact of The Polish Peasant… From Rural Sociology to Migration Studies, „Eastern European Countryside”, nr 26.
Maślanka, J.: O „Upadku cywilizacji zachodniej…” (w 100. rocznicę książki Floriana Znanieckiego), „Arcana: Kultura, Historia, Polityka”, nr 3.
Pudłocki, T.: Polsko-amerykańskie ślady współpracy. Korespondencja Eileen
i Floriana Znanieckich w zbiorach archiwalnych Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, część 1, w: „Studia Historiae Scientiarum”, 19.

Słowik, A.: Poradnicza biografia Floriana Znanieckiego, [w:] Elżbieta Dubas, Aneta Słowik (red.) W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Sułek, A.: Socjologia II Rzeczypospolitej jako tradycja, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Walczak, B.: Czytając Thomasa i Znanieckiego: rodzina transnarodowa w tekstach wczesnych migrantów, [w:] M. Bieńko, M. Rosochacka-Gmitrzak, E. Wideł (red.), Obrazy życia rodzinnego i intymności: książka dedykowana profesor Annie Kwak. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
2021
Budajczak, M.: O nieoczywistościach relacji między olbrzymami a karłami – zamyślenia na marginesie filozofii kultury Floriana Znanieckiego, „Rocznik Pedagogiczny”, 44.

Chojniak, A.: Geneza i zarys psychologii kulturowej Floriana Znanieckiego, „Rocznik Pedagogiczny”, 44.
Hałas, E.: Floriana Znanieckiego idea uspołecznienia do altruizmu, „Rocznik Pedagogiczny”, 44.
Kawa, J.: Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych, „Rocznik Pedagogiczny”, 44..
Leśniak-Moczuk, K.: W kręgu socjologii wychowania Floriana Znanieckiego, „Rocznik Pedagogiczny” 44/2021.
Sajdera, J.: Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego, „Rocznik Pedagogiczny”, 44.

Skoczylas, Ł.: Upamietnienia Floriana Znanieckiego w przestrzeni publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 83, z. 4.
Wechta, P.: Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu, „Rocznik Pedagogiczny”, 44.

Witkowski, L.: 2021, W stronę „ekologii ludzkiej”, „Ekologia”, nr 4 (100).

2022

k s i ą ż k i 

Witkowski, L.: Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia, Impuls, Kraków.

a r t y k u ł y

Skoczylas, L.: An Estate as Perceived by Its Inhabitants: A Suburb in the City Center, „Polish Sociological Review”, t. 220, nr 4.  

Witkowski, L.: O pedagogicznej strategii Floriana Znanieckiego likwidowania antagonizmów międzykulturowych dla cywilizacji przyszłości, „Edukacja Międzykulturowa”, nr 3 (18).