Prace publikowane

1909
Etyka filozoficzna i nauka o wartościach moralnych, „Przegląd Filozoficzny” 1909, R.XII, z. 2, s. 126-44.
1910
Zagadnienie wartości w filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, Warszawa 1910, IV,115 s.
Samobójstwo jako objaw społeczny, „Prawda” 1910, s. nr 10, s. 6-7.
[Recenzja]: Władysław Heinrich, Johnnes Scotus Eriugena i Spinoza, Kraków 1909, „Przegląd Filozoficzny” 1910, R. XIII, z. 1/2, s. 228-32.
[Recenzja]: Władysław Heinrich, Psychologia uczuć, Kraków 1907, „Przegląd Filozoficzny” 1910, R. XIII, z. 1/2, s. 225-8.
1911
Humanizm w filozofii współczesnej, „Sfinks” 1911, t. 15, s. 291-312.
Myśl i rzeczywistość, „Przegląd Filozoficzny” 1911, R. XIV, z. 2, s. 186-213.
Od Redakcji, „Wychodźca Polski” 1911, z. 1/2, s. 1-3.
Statystyka wychodźstwa, „Wychodźca Polski” 1911, z. 1/2, s. 14-18.
Wstrzymywanie kolonizacji brazylijskiej, „Wychodźca Polski” 1911, z. 3, s. 1-4.
Wychodźstwo a położenie ludności wiejskiej zarobkującej w Królestwie Polskim, „Wychodźca Polski” 1911, z. 3, s. 1-16.
1912
Humanizm i poznanie, Warszawa 1912, 231 s.
Pojęcie „rozumu” w filozofii współczesnej, „Tygodnik Polski” 1912, nr 32, s. 502-4.
Elementy rzeczywistości praktycznej, „Przegląd Filozoficzny” 1912, R. XV, z. 2, s. 161-87.
Filozofia Bergsona, „Tygodnik Polski” 1912, nr 21, s. 327-30; nr 23, s. 342-3.
Kanada jako teren imigracyjny, „Wychodźca Polski” 1912, z. 9/10, s. 11-4.
Obostrzenie praw imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych Am. Płn, „Wychodźca Polski” 1912, z. 8, s. 1-3.
Piśmiennictwo polskie na emigracji, „Wychodźca Polski” 1912, z. 6, s. 1-3.
Czytelnie polskie na emigracji, „Wychodźca Polski” 1912, z. 5, s. 14-6.
Sprawa wychodźstwa sezonowego, „Wychodźca Polski” 1912, z. 4, s. 1-3.
Widoki dla wychodźców polskich w Kanadzie, „Wychodźca Polski” 1912, z. 11/12, s. 7-13.
[Recenzja]: Aleksander Świętochowski, Źródła moralności, Warszawa 1912, „Przegląd Filozoficzny” 1912, R. XV, z. 2, s. 241-6.
[Recenzja]: Adam Zieleńczyk, Drogi i bezdroża filozofii, Warszawa 1912, „Książka” 1912, nr 12, s. 113-9.
1913
Znaczenie rozwoju świata i człowieka, w: „Świat i człowiek” (Poradnik dla samouków), Cz. 5, Wydanie nowe, 1913, z. 4, s. 283-355.
[Recenzja]: Wacław Grzybowski, Pragmatyzm dzisiejszy. Próba charakterystyki, Warszawa 1912, „Książka” 1913, nr 6, s. 297-8.
[Recenzja]: Eugeniusz Krasuski, Zagadnienia kultury, Warszawa 1913, „Książka” 1913, nr 11, s. 561-2.
Przedmowa tłumacza, [w:] Henryk Bergson, Ewolucja twórcza, przekład F. Znaniecki, Warszawa 1913, s. V-X.
Wstęp, [w:] Henryk Bergson, Ewolucja twórcza, przekład F. Znaniecki, Warszawa 1913, s. V-X.
[Przekład]: Henryk Bergson, Ewolucja twórcza, Warszawa 1913, X,310,II s.
1914
Formy i zasady twórczości moralnej, „Przegląd Filozoficzny” 1914, R. XVII, z. 1, s. 1-32.
Zasada względności jako podstawa filozofii, „Przegląd Filozoficzny” 1914, R. XVII, z. 4, s. 436-64.
1915
The Principle of Relativity and Philosophical Absolutism, „Philosophical Review” 1915. t. 24, nr 2, s. 150-64.
The Polish Ambition, „Chicago Tribune”, październik 1915 (tłum. w: „Dziennik Chicagowski” 1915, nr 238, 11 października).
Odpowiedź na krytykę art. The Polish Ambition w: „Dziennik Chicagowski” 1915, nr 241, 15 października.

A Plea for Neutrality, „Free Poland” 1915, r. 2, nr 5, 16 listopada.
1918
[Thomas William I.] The Polish Peasant in Europe and America. Monograph of an Immigrant Group, Boston 1918-1920, t.1, XI,526 s., t. 2, VI,589 s., t. 3, 418 s., t. 4, XIII,337, t. 5, XXI,345 s.
1919

The Evolution of Polish National Life, „Free Poland”, T.5, s. 163-165.

Cultural Reality, Chicago 1919, XV, 359 s.
Anon. Experiences of a Immigrant, „The Atlantic Monthly” 1918-1919
1920

Organizacja Obywateli Pracy, Poznań, 14 s.

Organizacja obywateli pracy, „Przegląd Społeczny” 1919/20, R. 1, s. 481-6; 1920/1 R. 2, s. 9-15.
Intellectual America by a European, „The Atlantic Monthly” 1920, nr 2, s. 188-99.
1921
Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii, Poznań 1921, IX,111 s.
1922
Wstęp do socjologii, Poznań 1922, 467 s.
1923
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, „Nauka Polska” 1923, t. 4, s. 487-508.
1924
Przedmowa, w: Władysław Berkan, Życiorys własny, Materiały Instytutu Socjologicznego w Poznaniu, Poznań 1924, s. III-XVII.
Szkice z socjologii wychowania, „Ruch Pedagogiczny” 1924, nr 7-8, s. 145-159; nr 9-10, s. 209-219, 1925, nr 1-2, s. 1-13; nr 3, s. 51-70; nr 4, s. 105-115, nr 5-6. s. 137-46.
1925
The Laws of Social Psychology, Warszawa 1925, VIII,320 s.
Co to jest psychologia społeczna? „Przegląd Współczesny” 1925, nr 38, s. 270-386; nr 39, s. 51-87.
Przedmiot i zadania nauki o wiedzy, „Nauka Polska” 1925, t. 5, s. 1-78.
1926
The soziologische Ursachen der gegenwärtigen Krise der Demokratie, „Demokratie und Parlamentarismus”, Prager Press, 1. January. 1926.
[Przekład] R. E. Park, E. W. Burgess, Wprowadzenie do socjologii, Poznań 1926, 324 s..
Przedmowa do polskiego przekładu, w: R. E. Park, E. W. Burgess, Wprowadzenie do socjologii, Poznań 1926, s. V-VII.
1927
The Poles, w: Immigrant Background. In Honor of W. I. Thomas, pod red. H. P. Fairchild, New York 1927, s. 196-212.
Prąd socjologiczny w filozofii współczesnej, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Heinricha, Kraków 1927, s. 1-17.
Funkcje społeczne nowoczesnej szkoły, „Praca Szkolna” 1927, nr 8, s. 225-32; nr 9, s. 257-63.
Kształcenie i samokształcenie, „Młodzież Sobie”, 1927, nr 1, s. 1-2.
Maturzystom – o wyborze zawodu, „Młodzież Sobie”, 1927, nr 3, s. 26-8.
The Object-Matter of Sociology, „American Journal of Sociology” 1927, t. 32, nr 4, s. 529-84.
Organizacja studiów uniwersyteckich, „Młodzież Sobie” 1927, nr 5/6, s. 46-9.
Zadania syntezy filozoficznej, „Przegląd Filozoficzny” 1927, R. XXX, z. 2, s. 103-17.
Sammlung und Verwertung des soziologischen Materials, „Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie”, 1927, t. 3, s. 274-293.
1928
Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1928, t. 1, 313 s.
Przedmowa, w: Franciszek Mirek, Elementy społeczne parafii rzymsko-katolickiej. Wstęp do socjologii parafii, Poznań 1928, s. IX-XIX.
The Sexual Relation as a Social Relation and Some of its Changes, w: Verhandlungen des 1. Internationalen Kongresses für Sexualforschung, Vol. IV, Marcus and Weber, Berlin 1928, s. 222-30.
Początki myśli socjologicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1928, R. 8, z. 1, s. 78-97.
Social Reserach in Criminology, „Sociology and Social Research” 1928, t. 12, s. 307-322.
Suggestions for Criminological Reserch, „Sociology and Criminological Research” 1928, t. 12, s. 411-413.
1929
W sprawie rozwoju socjologii polskiej, Program i samoobrona, Poznań 1929, 24 s.
Potrzeby socjologii w nauce polskiej, „Nauka Polska” 1929, t. 10, s. 486-498.
1930
Socjologia wychowania. Urabianie osoby wychowanka, Warszawa 1930, t. 2, 373 s.
Education and Self-Education in Modern Societies, „American Journal of Sociology” 1930, t. 36, nr 3., s. 371-386.
Od Redakcji, „Przegląd Socjologiczny” 1930, t. 1, s. 1-2.
O szczeblach rozwoju społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
1930, z. 1, s. 285-96.
O wyborze zawodu, „Młodzież Sobie” 1930, nr 3, s. 3-4.
Podstawy i granice celowego działania wychowawczego, w: Zagadnienia oświaty dorosłych, Dwie konferencje, Warszawa 1930, s. 17-32.
[Recenzja]: Robert Michels, Sittlichkeit in Ziffern, Kritik der Moralstatistik, München und Leipzig, 1928, „Przegląd Socjologiczny”, 1930, z. 1, s. 62-65.
1931
Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, Poznań 1931, XV,141 s.
[Głos w dyskusji] Problem narodowościowy na Pomorzu. Protokół obrad oraz referaty naukowe, wygłoszone na II Naukowym Zjeździe Pomorzoznawczym, odbytym dnia 3 maja 1931 roku w Toruniu, Toruń 1931, s. 48-9 [Zarys programu badań socjologicznych nad kwestią narodowościową na Pomorzu].
Group Crises Produced by Voluntary Undertakings, w: Social Attitudes, Red. K. Young, Holt, New York 1931, s. 265-90.
Siły społeczne w walce o Pomorze, w: Polskie Pomorze, t. 2, Przeszłość i kultura, Red. J. Borowik, Toruń 1931, s. 80-108.
Studja nad antagonizmem do obcych, „Przegląd Socjologiczny” 1931, t. 1, s. 158-209.

1932
The Analysis of Social Processes, (referat na zjeździe American Sociological Society), „Publications of the American Sociological Society”, 1932, t. 26, nr 3, s. 37-43.
Kultura amerykańska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1932, z. 1, s. 36-9.
1933
O źródłach i znaczeniu zmienności w nowoczesnej cywilizacji (Autoreferat), Sprawozdanie PTPN 1933, t. 7, PTPN, Poznań 1934, s. 72-73.
Polska w kryzysie światowym, „Dziennik Poznański”, nr 279, 3 grudnia 1933.

1934
The Method of Sociology, New York 1934, XII,338 s.

Kierownictwo a zwolennictwo  we współpracy twórczej, przekład z rękopisu angielskiego Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, „Kultura i wychowanie”,  R. 1, z.4, s. 277-294.
Dążenia społeczne jako siły moralne, w: Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój poprzez wychowanie, Praca zbiorowa, b.m.w. 1934, s. 144-9.
Badania nad twórcami kultury, „Życie Literackie” 1934, nr 4, s. 2-3.
1935
Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Lwów 1935, 380 s.
Socjologia walki o Pomorze, Toruń, Instytut Bałtycki, 1935, 48 s.
Teorie sobkostwa i towarzyskości, „Przegląd Socjologiczny” 1935, t. 3, s. 83-107.

(Współautor Eileen Znaniecki) Gumplowicz, Ludwik (1838-1909), [w:] Encyclopaedia of the Social Sciences, Editor-in-chief Edwin R. A. Seligman, Vol. VII, The Macmillan Company, 1935, s. 227.

1936
Social Actions, Poznań, New York 1936, XIX,746 s.
Kult państwa, „Wiedza i Życie” 1936, nr 6/7, s. 336-62.
Uczeni polscy a życie polskie, „Droga” 1936, nr 2/3, s. 101-16, nr 4, s. 255-71.
Social Roles, [w:] Estudios Sociologicos Internationales, T. II, Madrid, s. 745-779.

1937
Bunt młodzieży, przekład z rękopisu angielskiego Wanda Piniowa, „Kultura i Wychowanie”, 1936/7, z. 3, s. 173-195.
Nauka a ludzie czynu, „Bunt Młodych” 1937, nr 6, s. 2-4.
Rola społeczna artysty, „Wiedza i Życie” 1937, nr 8/9, s. 503-17.
Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy, „Przegląd Socjologiczny” 1937, t. 5, s. 1-55.
Stefan Czarnowski 1879-1937, „Przegląd Socjologiczny” 1937, t. 5, s. 521-9.
Stefan Czarnowski 1879-1937, (nekrolog), „Przegląd Socjologiczny” 1937, t. 5, s. 3-4.
1938
Znaczenie socjologiczne badań Ludwika Krzywickiego nad społeczeństwami niższymi, w: Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości, Warszawa 1938, s. 219-248.
Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, z. 1, s. 89-119.
Przedmowa, w: Józef Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, Warszawa 1938, t. 1, s. IX-XVIII.
[Recenzja]: Tadeusz Szczurkiewicz, Rasa, środowisko, rodzina, 1938, „Przegląd Socjologiczny” 1938, t. 6, s. 544-6.
Bezrobotni to nie komuniści, „Dziennik Poznański” 1938, nr 295.

1939
Twórczość naukowa Stefana Czarnowskiego, [w:] Stefan Czarnowski, Społeczeństwo – kultura, Warszawa 1939, s. XXIX-XXXVII.
Social Groups as Products of Participating Individuals, „American Journal of Sociology” 1939, t. 44, s. 799-811.
Stan obecny technologii społecznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, z. 3, s. 317-327.
The Social Role of the Unemployed, „Sociologicka Revue” 1939, Brno, „Sociologicka Revue”, Tom zatytułowany Pocta In. Arn. Bláhavi k sedesátým narozeninám. Prispevak k dejinám ceské sociologie, pod red. A. Obrdlika. 1939, Brno, s. 239-251.
Comment, [w:] Herbert Blumer, Critiques of Research in the Social Science, I, New York 1939, s. 87-98.
1940
The Social Role of the Man of Knowledge, New York 1940, VII, 212 s.
1941
The Changing Culture Ideals of the Family, „Marriage and Family Living” 1941, t. 3 (Summer), s. 58-62, 68.
1943
Sociometry and Sociology, „Sociometry” 1943, t. 5, nr 3, s. 225-233.
The Impact of War on Personality Organization, „Sociology and Social Research” 1943, t. 27, January-February, s. 171-80.
1944
Las sociedades de cultura nacional y sus relaciones, przekład z maszynopisu  angielskiego (National Culture Societies and Their Relations) Vincento Herrero, El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Sociales, Mexico.

1945
Social Organization and Institutions, w: Twentieth Century Sociology. A Symposium, Red. G. Gurvitch, W. Moore, Philosophical Library, New York 1945, s. 172-217.
Controversies in Doctrine and Method, „American Journal of Sociology” 1945, t. 50, nr 6, s. 514-21.
Sociological Ignorance in Social Planning, „Sociology and Social Research” 1945, t. 30, nr 2, s. 87-100.
1948
Methodological Trends in Sociological Research, „Sociology and Social Research” 1948, t. 33, nr 1, September-October, s. 10-14.
William I. Thomas as a Collaborator, (Speech at memorial services at Univeristy of Chicago), „Sociology ands Social Research”, t. 32, March-April, nr 4, s. 765-767.
1950
European and American Sociology After Two World Wars, „American Journal of Sociology” 1950, t. 56, nr 3, November, s. 217-21.
Comment, on John L. Thomas’ article Marriage Predition in the Polish Peasant, „American Journal of Sociology”, 1950, t. 55, nr 6, May, s. 577-578.
1951
The Present and the Future of Sociology of Knowledge, w: Soziologische Forschung in unserer Zeit, (In honor of Leopold von Wiese’s seventy fifth bitrtday, Westdeutscher Verlag, Köln 1951, s. 248-58.
The Scientific Function of Sociology of Education, „Educational Theory” 1951, t. 1, nr 2, August, s. 69-78.
1952
Cultural Sciences. Their Origin and Development, Urbana 1952, VIII,438 s.
Modern Nationalities. A Sociological Study, Urbana 1952, XVI,196 s.
Should Sociologists be Also Philosophers of Values, „Sociology and Social Research” 1952, nr 2, s. 79-84.
[Recenzja]: Joseph Tenenbaum, Underground: The Story of a People, New York, Philosophical Library, 1952, „American Journal of Sociology”, Volume 58, Number 1 | Jul., 1952, s. 112-113.
1954
The Creative Evolution and Diffusion of Knowledge, w: Three Columbia Bicentennial Lectures, New York, Polish Institute of Art and Sciences in America, 1954, s. 10-18.
Social Groups in the Modern World, w: Freedom and Control in Modern Society, Red. M. Berger, T. Abel, Ch. H. Page, New York 1954, s, 125-40.
Basic Problems of Contemporary Sociology, (Presidential address. American Sociological Society, Urbana, III), „American Sociological Review” 1954, t. 19, s. 519-524.
The Dynamic of Social Relations, (paper read in section on theory at the 1954 meeting of the Americal Sociologcal Society), „Sociometry” 1954, nr 4, s. 299-309.
1955
The Social Roles of Innovators, (paper read at Midwest Sociological Society meeting in Omaha), „Midwest Sociologist” 1955, t. 17, nr 1 (Winter), s. 14-19.
1961
Social Roles, Estudios Sociologicos Internationales, Vol. II, Consejo Superior de Investigaciones Scientificas, Instituto „BALMES” de Sociologia, Madrid, s. 745-779.
1965
Important Developments in Sociology, „Sociology and Social Research” 1956, July-August, t. 40, nr 6, s. 419-20.
Social Relations and Social Roles. The Unfinished Systematic Sociology, San Francisco 1956, 372 s.
1994
The Social Role of the University Student, Poznań 1994, 239 s.
What Are Sociological Problems?, w: Florian Znaniecki, What Are Sociological Problems? (red. Z. Dulczewski, R. Grathoff, J. Włodarek), Poznań 1994, s. 23-105.
Leadership and Followship in Creative Cooperation, w: What Are Sociological Problems? (red. Z. Dulczewski, R. Grathoff, J. Włodarek), Poznań 1994, s. 123-148.
1998

The Cultural System Approach, Wprowadzenie do projektu naukowego „Education and Social Change” lat 1931-1933, w: Education and Social Change, Red. E. Hałas, Frankfurt am Main 1998, Peter Lang Verlag, s. 29-37.

Educational Circles, Niepublikowany wcześniej raport dla projektu naukowego „Education and Social Change” z lat 1931-1933, w: Education and Social Change. Red. E. Hałas, Frankfurt am Main 1998, Peter Lang Verlag, s. 38-40.

Education for Democracy, Niepublikowany wcześniej raport dla projektu naukowego „Education and Social Change” z lat 1931-1933, w: Education and Social Change. Red. E. Hałas, Frankfurt am Main 1998, Peter Lang Verlag, s. 41-121.

Leadership and Followship in Creative Cooperation, Niepublikowany wcześniej raport dla projektu naukowego „Education and Social Change” z lat 1931-1933, [przekład polski  Cz. Jastrzębca-Kozłowskiego opublikowany został pt. Kierownictwo i zwolennictwo we współpracy twórczej, w „Kultura i Wychowanie”, 1933/34, s. 244-294], w: Education and Social Change. Red. E. Hałas, Frankfurt am Main 1998, Peter Lang Verlag, s. 122- 138.

The Problem of Reorganization of Institutional Education, Niepublikowany wcześniej raport dla projektu naukowego „Education and Social Change” z lat 1931-1933, w: Education and Social Change. Red. E. Hałas, Frankfurt am Main 1998, Peter Lang Verlag, s. 139-143.

2006

Evolution of the Social Roles of Poets, (1955-1958), „Sociological Origins”. A Journal of Research Documentation and Critique, t. 4, nr 2, s. 80-94.

2007
The Evolutionary Approach to the History of Culture, The typewritten manuscript is from the collection of Florian Znaniecki Papers, Series IV, Box 4, Folder 10, Special Collections Research Center, the Joseph Regenstein Library, the University of Chicago, „Polish Sociological Review” 2007, nr 2 (158), s. 223-242.