Publikacje

Stanisław Kozyr-Kowalski, Socjologia Floriana Znanieckiego a materializm historyczny, w: Kwilecki Andrzej (red.), 1981, 60 lat socjologii poznańskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM., s.107-135.
Stabisław Kozyr-Kowalski, Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki, http://kozyr-kowalski.pl/index.php/artykuly/artykuly/29-sample-data-articles/papers/88-socjologia-teoretyczna-a-praktyka-i-wolnosc-nauki
S. Kozyr-Kowalski – Socjologia Floriana Znanieckiego a materializm historyczny

Stanisław Kozyr-Kowalski, Andrzej Przestalski, Jan Włodarek, (red.). 1997, Krytyka rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza, Poznań: Zysk i S-ka, 652 s.

S. Kozyr-Kowalski – Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki

Andrzej Przestalski, Jan Włodarek, Wstęp: Życie i działalność naukowa Tadeusza Szczurkiewicza (1895-1984), [w:] Tadeusz Szczurkiewicz, Socjologia naukowa a socjologia popularna, Seria: Klasycy nauki poznańskiej T. 22, Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2008, s. 9-35.

Andrzej Przestalski, Jan Włodarek, Wstęp: Teoretyczno-metodologiczne podstawy systemu socjologicznego Floriana Znanieckiego, [w:] id., Współczynnik humanistyczny, Seria: Klasycy nauki poznańskiej, t. 60, Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2011, s. 9-43.
A._Przestalski,_J._Włodarek_-_Teoretyczno-metodologiczne_podstawy_systemu_socjologicznego_Floriana_Znanieckiego[1]

Andrzej Przestalski, Wątki socjologiczne w twórczości filozoficznej Floriana Znanieckiego, [w:] Jerzy Kaczmarek, Andrzej Przestalski (red.), Od przeszłości ku nowym horyzontom. W kręgu historii socjologii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych U.A.M., 2013.
A. Przestalski, J. Włodarek – Teoretyczno-metodologiczne podstawy systemu socjologicznego Floriana Znanieckiego

Arleta Chojniak, Relacja psychologii i humanistyki – ujęcie Floriana Znanieckiego i Jerzego Kmity, „Sensus Historiae” XXX/2018 nr 1, s. 69-83 http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/view/418

Bogusław Dzięcioł, Łubowski ośrodek myśli i działania. Przyczynek do biografii naukowej Floriana Znanieckiego, Poznań: Wydawnictwo Nauk Praktycznych, 2019, 60 s.
B. Dzieciol – Łubowski ośrodek myśli i działania

Marek Nowak, O intrygującym, choć nieco zapomnianym stulatku. Wprowadzenie redaktora tomu, „Człowiek i Społeczeństwo” 2019 | 47 | 7-17 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_cis_2019_47_1

Marek Nowak, Piotr Luczys, Emocje w autobiografii Władka. Metoda autobiograficzna Thomasa i Znanieckiego na tle przykładu współczesnej analizy Fritza Schützego, „Człowiek i Społeczeństwo” 2019, XLVII:58-86 https://www.researchgate.net/publication/339209561_EMOCJE_W_AUTOBIOGRAFII_WLADKA_METODA_AUTOBIOGRAFICZNA_THOMASA_I_ZNANIECKIEGO_NA_TLE_PRZYKLADU_WSPOLCZESNEJ_ANALIZY_FRITZA_SCHUTZEGO_10

Adam Sosnowski, Znaczenie zasady „współczynnika humanistycznego” Floriana Znanieckiego dla rozwoju współczesnej socjologii jakościowej, [w:] Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza nauk humanistycznych: retrospektwa stulecia, praca zbiorowa pod red. A. Sosnowskiego, Olsztyn 2019, s. 43-64.
A. Sosnowski – Znaczenie zasady współczynnika humanistycznego

Adam Sosnowski, Krzysztof Wasilewski, Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza nauk humanistycznych. Przegląd piśmiennictwa, [w:] Florian Znaniecki – uczony interdyscyplinarnego pogranicza nauk humanistycznych: retrospektwa stulecia, praca zbiorowa pod red. A. Sosnowskiego, Olsztyn 2019, s. 76-86.
A. Sosnowski, K. Wasilewski – Floirian Znaniecki uczony interdyscyplinarnego pogranicza

Arleta Chojniak, Geneza i zarys psychologii kulturowej Floriana Znanieckiego, „Rocznik Pedagogiczny” 44/2021, s. 81-94. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/download/30778/27180

Przemysław Wechta, Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu, „Rocznik Pedagogiczny” 44/2021, s. 45-60. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30768