Statut

S T A T U T
Towarzystwa im. Floriana Znanieckiego

R o z d z i a ł  I
Nazwa, siedziba i cele Towarzystwa
§ 1
Towarzystwo, powstałe w 1994 roku, nosi nazwę Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego.
§ 2
Towarzystwo jest zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu i posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.
§ 4
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Towarzystwo ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci.
§ 6
Celem Towarzystwa jest:
a) zachowanie, badanie, kontynuacja i propagowanie spuścizny duchowej Floriana Znanieckiego,
b) ustalenie i analiza źródeł teoretycznych i empirycznych dzieła Znanieckiego,
c) badanie wpływu myśli Znanieckiego na współczesną mu i obecną humanistykę,
d) konfrontacja socjologii i filozofii Znanieckiego ze współczesnymi kierunkami w naukach społecznych i tendencjami współczesnego świata.
§ 7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) zbieranie danych o publikacjach dotyczących osoby i dzieła Floriana Znanieckiego,
b) organizowanie seminariów i konferencji naukowych,
c) działalność wydawniczą,
d) inicjowanie i wspieranie przedmiotowo pokrewnych prac badawczych poza Towarzystwem,
e) współpracę z pokrewnymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

R o z d z i a ł  II
Członkowie
§ 8
Członkami Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne w kraju i za granicą.
§ 9
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§ 10
Nadania członkostwa zwyczajnego dokonuje Prezydium większością 2/3 głosów na podstawie wniosku zainteresowanej osoby. W przypadku braku takiej akceptacji o przyjęciu na członka decyduje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów.
§ 11
Wysokość opłaty wpisowej oraz rocznej składki członkowskiej ustala Zgromadzenie Ogólne.
§ 12
Członkostwo honorowe przyznane zostaje przez Zgromadzenie Ogólne – na wniosek Prezydium – osobom szczególnie zasłużonym wobec nauki lub Towarzystwa.
§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pragnie przyczynić się do realizacji celów Towarzystwa. Członków wspierających powołuje Prezydium na wniosek Prezesa.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
a) brania udziału w posiedzeniach i innych formach działalności Towarzystwa,
b) biernego i czynnego prawa wyborczego dotyczącego powoływania do władz Towarzystwa,
c) otrzymywania bezpłatnych sprawozdań Towarzystwa oraz nabywania na specjalnych prawach jego wydawnictw.
§ 15
Członek honorowy ma prawo do:
a) brania udziału w posiedzeniach i innych formach działalności Towarzystwa,
b) otrzymywania bezpłatnych sprawozdań Towarzystwa oraz nabywania na specjalnych prawach jego wydawnictw.
§ 16
Członek wspierający ma prawo do:
a) brania udziału w posiedzeniach i innych formach działalności Towarzystwa,
b) otrzymywania bezpłatnych sprawozdań Towarzystwa oraz nabywania na specjalnych prawach jego wydawnictw.
§ 17
Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do:
a) brania czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c) opłacania składek członkowskich.
§ 18
Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.
§ 19
Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) brania udziału w realizacji przedsięwzięć Towarzystwa,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c) opłacania składek członkowskich.
§ 20
Członkowstwo zwyczajne ustaje w wyniku:
a) pisemnego oświadczenia członka, złożonego na ręce Prezydium,
b) skreślenia z listy członków przez Prezydium większością 3/4 głosów w przypadku poważnego naruszenia przez członka interesów Towarzystwa. Od decyzji takiej odnośny członek może odwołać się w przeciągu 1 miesiąca do Sadu Koleżeńskiego.

R o z d z i a ł  III
Organy Towarzystwa
§ 21
Organami Towarzystwa są:
a) Zgromadzenie Ogólne,
b) Prezydium,
c) Prezes,
d) Rada Naukowa
e) Komisja Rewizyjna,
f) Sąd Koleżeński.
§ 22
Zgromadzenie ogólne jest najwyższą władzą Towarzystwa. Co najmniej raz w roku odbywa się posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego. Zaproszenie na posiedzenie wraz z porządkiem obrad winno być przesłane przez Prezydium członkom Towarzystwa co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§ 23
W razie uznania tego za konieczne Prezydium może zwołać posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego. Do zwołania takiego posiedzenia zobowiązane jest także na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków.
§ 24
Do kompetencji Zgromadzenie Ogólnego należy:
a) wybór Prezesa Towarzystwa,
b) wybór członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c) zatwierdzenie sprawozdania rocznego z działalności Towarzystwa,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
e) udzielenie Prezydium – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium,
f) uchwalenie przedstawionego przez Prezydium planu działalności na następny rok,
g) zatwierdzenie budżetu na następny rok,
h) rozporządzanie majątkiem Towarzystwa,
i) nadawanie honorowego członkowstwa na wniosek Prezydium,
j) zmiana Statutu Towarzystwa,
k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
l) rozwiązanie Towarzystwa.
§ 25
Do ważności uchwal Zgromadzenia Ogólnego potrzebne jest quorum w wysokości 20% członków uprawnionych do udziału w nim. Gdyby posiedzenie z powodu wymaganej liczby członków nie doszło do skutku, następne posiedzenie zwołane z tym samym porządkiem obrad ważne jest bez względu na liczbę obecnych.
§ 26
Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Zmiana Statutu, nadanie członkowstwa osobie, której odmówiło go Prezydium oraz rozwiązanie Towarzystwa wymagają 2/3 oddanych głosów. Wnioski Prezydium dotyczące majątku Towarzystwa wymagają także większości 2/3 oddanych głosów.
§ 27
Władze Towarzystwa mają prawo do dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
§ 28
Prezydium kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz
§ 29
Prezydium składa się z:
a) Prezesa,
b) Zastępcy Prezesa,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) 3 członków.
§ 30
Do kompetencji Prezydium należy:
a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,
b) uchwalanie rocznych planów działalności Towarzystwa,
c) ustalanie budżetu Towarzystwa,
d) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego,
e) podejmowanie uchwal we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego,
f) występowanie do Zgromadzenia Ogólnego z wnioskami o nadanie godności członka honorowego,
g) podejmowanie uchwal o skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
h) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Ogólnemu.
§ 31
Prezydium wybierane jest przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat. Dotychczasowi członkowie Prezydium mogą być wybierani ponownie.
§ 32
Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz w roku. Do ważności jego uchwał potrzebna jest obecność Prezesa lub jego Zastępcy oraz połowy pozostałych członków. Uchwały Prezydium zapadają większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Wyjątkami są: nadanie członkostwa zwyczajnego, wymagające 2/3 głosów i skreślenie z listy członków, wymagające 3/4 głosów.
§ 33
Prezes Towarzystwa wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat. Dotychczasowy Prezes może być powołany powtórnie.
§ 34
Prezesem Towarzystwa winna być osoba posiadająca status samodzielnego pracownika naukowego.
§ 35
Prezes reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, zwołuje posiedzenia Prezydium i przewodniczy im oraz zarządza majątkiem Towarzystwa w granicach uchwal Prezydium.
Oświadczenia woli w zakresie zobowiązań nie wywołujących skutków finansowych podpisuje w imieniu Towarzystwa Prezes lub w jego zastępstwie Zastępca Prezesa.
Oświadczenia woli w zakresie zobowiązań wywołujących skutki finansowe podpisują w imieniu Towarzystwa: a) Prezes lub w jego zastępstwie Zastępca Prezesa, b) Skarbnik.
§ 36
a) Rada Naukowa składa się z 3-7 członków wybieranych przez Prezydium na podstawie ich szczególnych dokonań w dziedzinie badań określonych przez cele Towarzystwa. Jej członkowie nie muszą być członkami Towarzystwa.
b) Zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie Prezydium w realizacji celów Towarzystwa, inspirowanie nowych projektów naukowych i opiniowanie propozycji badawczych Prezydium.
§ 37
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Bada ona zgodność działalności Towarzystwa ze Statutem.
§ 38
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Towarzystwa na okres 3 lat. Komisja sama wybiera swojego przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§ 39
Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie raz do roku kontroli całokształtu działań Towarzystwa i przedstawianie jej wyników Zgromadzeniu Ogólnemu,
b) badanie stanu kasy i prawidłowości rachunków Towarzystwa na każdorazowe żądanie Prezesa,
c) możliwość występowania do Prezydium z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
d) składanie Zgromadzeniu Ogólnemu wniosków o uchwalenie absolutorium ustępującemu Prezydium.
§ 40
Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Jest on wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat.
§ 41
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Prezydium o skreśleniu z listy członków,
b) rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych w związku z działalnością Towarzystwa.
§ 42
Od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do najbliższego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.

R o z d z i a ł  IV
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 43
Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 44
Na fundusze Towarzystwa składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b) dotacje, zapisy i darowizny,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) inne dochody.
§ 45
Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem tej działalności mogą być:
a) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki,
b) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,
c) wydawanie książek,
d) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
e) pozostała działalność wydawnicza,
f) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
g) działalność związana z organizacja targów i wystaw,
h) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
§ 46
Dochody Towarzystwa wykorzystywane być mogą wyłącznie na cele statutowe. Członkom nie przysługują z tytułu członkostwa żadne udziały w dochodach Towarzystwa ani jakiekolwiek inne zasiłki pochodzące z jego środków.

R o z d z i a ł  V
Postanowienia końcowe
§ 47
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zgromadzenie Ogólne może powołać Komisję Likwidacyjną. Jeśli to nie nastąpi likwidatorami zostają wspólnie: Prezes i Sekretarz Towarzystwa.
§ 48
Majątek pozostały po likwidacji Towarzystwa winien, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań, zostać przekazany Fundacji im. Floriana Znanieckiego.
§ 49
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 1994.